Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Wielokulturowość i prawo – przykład adaptacyjnej i modernizacyjnej funkcji prawa - Tomasz Snarski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Wielokulturowość i prawo – przykład adaptacyjnej i modernizacyjnej funkcji prawa - Tomasz Snarski

Tylko online

12,00 zł

17 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Tomasz Snarski

Tytuł: WIELOKULTUROWOŚĆ I PRAWO PRZYKŁAD ADAPTACYJNEJ I MODERNIZACYJNEJ FUNKCJI PRAWA

Słowa kluczowe: funkcje prawa, multikulturalizm, prawa człowieka w Kanadzie

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Tomasz Snarski, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, ul. Jana Bażyńskiego 6, 80 - 952 Gdańsk

E-mail autoratsnarski@wp.pl

Streszczenie: Artykuł opisuje dwie, niezmiernie istotne z punktu widzenia przeobrażeń społecznych, funkcje prawa: adaptacyjną i modernizacyjną. Funkcja adaptacyjna prawa polega na przystosowaniu się treści norm prawnych do treści norm pozaprawnych (społecznych, moralnych, obyczajowych). Z kolei funkcja modernizacyjna przejawia się w kształtowaniu i zmienianiu przez prawo owych norm. Występowanie funkcji adaptacyjnej i modernizacyjnej prawa jest szczególnie istotne, zważywszy na fakt, że praktycznie każda nowa regulacja prawodawcza zakłada określone skutki społeczne. Warto zatem badać, czy określone normy prawne rzeczywiście są w stanie zrealizować zakładane wobec nich cele.
Proces dostosowywania się prawa do norm społecznych i odwrotnie widoczny jest szczególnie w tzw. polityce multikulturalizmu. Polega ona na uznaniu różnorodności kulturowej społeczeństw, które przejawia się zwłaszcza w szerokim zagwarantowaniu mniejszościom narodowym i etnicznym praw do rozwoju i zachowania własnej, odrębnej kulturowej tożsamości. Okazuje się, iż prawo może być z powodzeniem wykorzystane do kształtowania wielokulturowej świadomości narodowej, z drugiej strony systemy prawne państw, w których funkcjonują liczne mniejszości narodowe i etniczne nie pozostają wobec takiej specyfiki obojętne. Jako przykład najdalej idących rozwiązań prawnych w tej dziedzinie Autor podaje system prawny współczesnej Kanady, zwłaszcza w zakresie ochrony praw człowieka.
Artykuł opisuje dwie, niezmiernie istotne z punktu widzenia przeobrażeń społecznych, funkcje prawa: adaptacyjną i modernizacyjną. Funkcja adaptacyjna prawa polega na przystosowaniu się treści norm prawnych do treści norm pozaprawnych (społecznych, moralnych, obyczajowych). Z kolei funkcja modernizacyjna przejawia się w kształtowaniu i zmienianiu przez prawo owych norm. Występowanie funkcji adaptacyjnej i modernizacyjnej prawa jest szczególnie istotne, zważywszy na fakt, że praktycznie każda nowa regulacja prawodawcza zakłada określone skutki społeczne. Warto zatem badać, czy określone normy prawne rzeczywiście są w stanie zrealizować zakładane wobec nich cele. Proces dostosowywania się prawa do norm społecznych i odwrotnie widoczny jest szczególnie w tzw. polityce multikulturalizmu. Polega ona na uznaniu różnorodności kulturowej społeczeństw, które przejawia się zwłaszcza w szerokim zagwarantowaniu mniejszościom narodowym i etnicznym praw do rozwoju i zachowania własnej, odrębnej kulturowej tożsamości. Okazuje się, iż prawo może być z powodzeniem wykorzystane do kształtowania wielokulturowej świadomości narodowej, z drugiej strony systemy prawne państw, w których funkcjonują liczne mniejszości narodowe i etniczne nie pozostają wobec takiej specyfiki obojętne. Jako przykład najdalej idących rozwiązań prawnych w tej dziedzinie Autor podaje system prawny współczesnej Kanady, zwłaszcza w zakresie ochrony praw człowieka.

Authors: Snarski Tomasz, law student Title: MULTICULTURALISM AND LAW – THE EXAMPLE OF ADAPTIVE AND MODERNIZING FUNCTIONS OF LAW. (Wielokulturowość i prawo - przykład adaptacyjnej i modernizacyjnej funkcji prawa.) Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2009, vol:.11, number: 1(42), pages:

Keywords: FUNCTIONS OF LAW, MULTICULTURALISM, HUMAN RIGHTS IN CANADA

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Tomasz Snarski, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Prawa i Administracji, ul. Jana Bazynskiego 6, 80 - 952 Gdansk, Poland

E-mail: tsnarski@wp.pl

Abstract: The article describes two, very important from the social transformations' point of view, functions of law: adaptive and modernizing. Adaptive function of law consists in adapting the content of legal norms to extralegal rules (social, moral). On the other hand, a modernizing function of law displays itself in forming and modifying these standards by law. The occurrence of adaptive and modernizing functions of law is particularly important because of the fact that practically every new legislative regulation presupposes certain social consequences. Therefore, it is worthwhile to examine whether certain rules of law are actually capable of achieving the goals established for them. The process of adapting the law to social norms, and vice versa, is particularly visible in the so-called multiculturalism policy. This consists in recognition of the cultural diversity of societies, which manifests itself particularly in ensuring national and ethnic minorities' rights to develop and maintain their own separate cultural identity. It turns out that law can be successfully used to develop multi-cultural national consciousness. On the other hand, countries' legal systems, in which there are a number of national and ethnic minorities, do not remain indifferent to such specificity. As an example of best legislation in this area Author presents Canadian legal system, especially the protection of human rights.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00