Kategorie

Regulamin Sklepu Internetowego Spółdzielczego Instytutu Naukowego

§1
Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania oraz zasady zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem ze Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem www.sklep.sin.edu.pl jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klienta. Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego, Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie otrzymują następujące definicje:
a) Sklep Internetowy - Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem www.sklep.sin.edu.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towaru w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środka porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
b) Sprzedawca - Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Bierecki spółka jawna z siedzibą w Sopocie (81-743), przy ul. Władysława IV 22, NIP 5851462223, REGON 22152775600000, KRS 0000438804, będąca właścicielem oraz administratorem Sklepu Internetowego.
c) Klient - klientem Sklepu Internetowego może być Konsument lub Przedsiębiorca. Konsument jest to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego na cele prywatne, niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego przez osobę posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych jest uzyskanie zgody przedstawiciela ustawowego. Przedsiębiorca jest to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
d) Towar - rzecz, która może być przedmiotem sprzedaży w Sklepie Internetowym.
e) Koszyk - formularz elektroniczny za pośrednictwem którego Klient dokonuje zamówienia. Klient składa zamówienie dokonując wyboru towarów i umieszczając je w Koszyku.
f) Konto Klienta - Indywidualne konto Klienta utworzone w wyniku rejestracji w Sklepie Internetowym.
g) Zamówienie - procedura prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży przy wykorzystaniu Koszyka, poprzedzona wyborem parametrów Towaru, formą płatności oraz dostawy.
h) Umowa - umowa sprzedaży zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość zastosowanie ma ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
i) Ebook – książka w wersji elektronicznej (e-książka) oraz elektroniczne wydanie czasopisma (e-wydanie). E- book może być zapisany w formacie plików PDF. Ebook jest sprzedawany w postaci plików cyfrowych.
j) PDF – (skrót od Portable Document Format) format pliku o tej samej nazwie opracowany przez firmę Adobe Systems.
3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego, poprzez system sklepowy zamieszczony ma stronie internetowej pod adresem www.sklep.sin.edu.pl. Dla korzystania ze Sklepu Internetowego, niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową oraz posiadanie konta poczty elektronicznej działającej na dowolnym serwerze.


§2
Ceny i Towary

1. Cena jednostkowa towaru w Sklepie Internetowym wyrażona jest w złotówkach oraz zawiera podatek od towarów i usług VAT.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym, przeprowadzania akcji promocyjnych oraz wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, jak również usuwania niedostępnych towarów.
3. Cena podana w Sklepie Internetowym w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, cena nie zmieni się, niezależnie od zmian w serwisie. Ceny promocyjne wprowadzone po dokonaniu przez Klienta zamówienia nie mają wpływu na cenę, jaką Klient zobowiązany jest uiścić za złożone zamówienie. Różnica w cenie promocyjnej oraz cenie towaru podczas składania zamówienia nie są zwracane Klientowi.
4. Klient przyjmuje do wiadomości, że zamówiony przez niego Towar może być niedostępny w magazynie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia, co może mieć wpływ na realizację zamówienia. W przypadku niedostępności zamówionego Towaru, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie oraz zwróci Klientowi całą otrzymana od niego sumę pieniężną.
5. Sprzedawca prezentuje opis każdego prezentowanego Towaru zawierający między innymi jego tytuł oraz autora.
6. Klient ponosi koszt dostawy Towaru, który uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Koszty dostawy opisane są w zakładce Sklepu Internetowego „Dostawy”, niezależnie od powyższego informacja o koszcie wybranego przez Klienta sposobu dostawy Towaru zawarta będzie w formularzu zamówienie Klienta, na zasadach określonych w § 3 Regulaminu.


§3
Rejestracja i Zamówienia

1. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga rejestracji.
2. Dla samodzielnego złożenia przez Klienta zamówienia na towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego niezbędna jest uprzednia rejestracja Klienta w Sklepie Internetowym, która umożliwi założenie Konta Klienta.
3. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.
4. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny, podając Sprzedawcy następujące dane, które umożliwią Sprzedawcy realizację zamówień Klienta, w tym w szczególności dostarczenie towaru:
a) imię i nazwisko,
b) adres dostawy,
c) numer telefonu,
d) adres e-mail,
e) nazwę,
f) adres siedziby.
g) numer NIP.
5. Podanie przez Klienta danych o których mowa w punkcie 4 powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla złożenia oraz realizacji zamówienia.
6. Dane podawane przez Klienta, o których mowa w punkcie 4 powyżej, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie przez Klienta danych nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych uniemożliwia realizację zamówień ze Sklepu Internetowego.
7. Klient, który utworzył Konto Klienta, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać zamówienia na towary dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego.
8. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie do Konta Klienta odbywa się przy użyciu danych podanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
9. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego Konta Klienta w Sklepie Internetowym. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego Konta Klienta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.
10. W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres: monika.chomicz@skok.pl.
11. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych. Informacja o przerwie technicznej będzie każdorazowo zamieszczana przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego.
12. Składanie zamówień odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.
13. Po umieszczeniu przez Klienta wybranych przez niego towarów w Koszyku, potwierdzeniu danych oraz adresu Klienta oraz wyborze sposobu płatności i dostawy zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zawierać będzie: wskazanie przedmiotu zamówienia, cenę zamawianych towarów, potwierdzenie sposobu płatności, potwierdzenie kosztu oraz rodzaju dostawy oraz dane i adres Klienta. Procedura składania zamówienia zostanie zakończona w momencie potwierdzenia przez Klienta danych zamówienia o których mowa powyżej, poprzez zaznaczenie opcji zakończenia zamówienia. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia. Klientowi wyświetlona zostanie następnie informacja o złożeniu zamówienia.
14. Po dokonaniu zamówienia Klient otrzyma od Sprzedawcy potwierdzenie jego złożenia, w formie komunikatu nadanego drogą e-mail na adres podany w formularzu zamówienia. Komunikat ten zawierać będzie potwierdzenie przedmiotu zamówienia i cenę zamawianych towarów, potwierdzenie sposobu płatności, potwierdzenie kosztu oraz rodzaju dostawy oraz dane i adres Klienta.
15. Umowa sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem zawarta zostaje po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia o którym mowa w punkcie 14 powyżej.
16. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) podczas składania Zamówienia składa oświadczenie poprzez zaznaczenie okienka wyboru (tzw. check box) o treści: „Oświadczam, iż zakup ma charakter zawodowy.” lub „Oświadczam, iż zakup nie ma charakteru zawodowego.”. Złożenie takiego oświadczenia związane jest z wejściem w życie z dniem 01.06.2020 roku ustawy z dnia 31.07.2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495).

§ 4
Wysyłka towaru oraz warunki płatności

1. Ceny towaru prezentowane w sklepie internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego.
2. Sposób uiszczenia przez Klienta należności za towar oraz kosztu dostarczenia przesyłki zależny jest od wybranej przez Klienta podczas składania zamówienia metody płatności.
3. Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności:
a) przelew bankowy,
b) płatność przy odbiorze przesyłki z zamówieniem (przesyłka „ za pobraniem”),
c) płatność z wykorzystaniem serwisu płatności elektronicznych.
4. W przypadku, o którym mowa w punkcie c) powyżej, Klient zostanie automatycznie przekierowany do serwisu płatności elektronicznych.
5. Dostawa towarów odbywa się w sposób określony przez Kupującego w formularzu zamówienia. Przesyłka zostanie wysłana Klientowi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem punktu 6. poniżej.
6. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności o której mowa w pkt. 3 a), sugeruje się aby Klient dokonał zapłaty w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. W powyższym przypadku wysyłka towaru nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu Internetowego.
7. Towar dostarczany jest na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
8. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
9. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera sugerowane jest aby Klient sprawdził w obecności kuriera kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego, stan zamówionego towaru oraz niezwłoczne zgłoszenie Sprzedawcy stwierdzonych wad oraz braków zamówienia i uszkodzeń opakowania zewnętrznego.

§5
Odstąpienie od umowy


1. Zgodnie z art. 27 i art.38a ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą – osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która jednocześnie złożyła oświadczenie, że zakup Towaru nie posiada dla niej charakteru zawodowego ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem pkt. 5, 9 oraz 11 niniejszego paragrafu, w terminie 14 dni. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
2. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu o którym mowa w pkt. 1 powyżej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik (Załącznik nr 1) do niniejszego regulaminu. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy Klient może każdorazowo pobrać ze strony internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedawca załącza również wzór formularza o odstąpieniu od umowy w formie papierowej do każdego zamówienia. Skorzystanie przez Klienta ze wzoru nie jest obowiązkowe.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich Towarów objętych zamówieniem bądź ich części.
5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów o dostarczenie periodyków i czasopism.
6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone drogą elektroniczną, poprzez wysłanie skanu oświadczenia na adres e-mail: monika.chomicz@skok.pl. Oświadczenie o odstąpieniu może być również wysłane drogą pocztową na adres: Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Bierecki spółka jawna, ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot.
7. Sprzedawca dokona potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu niezwłocznie po jego odebraniu w formie komunikatu elektronicznego, wysłanego na adres e-mail Klienta wskazany w Koncie Klienta.
8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta, z tym jednak zastrzeżeniem iż Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem wskazanych powyżej świadczeń do momentu otrzymania od Klienta Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności o którym mowa w punkcie poprzedzającym, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za Towar przy odbiorze, może wyrazić zgodę na zwrot płatności w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy. Wówczas Klient proszony jest o wskazanie numeru rachunku bankowego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
10. Sprzedawca zwróci Klientowi jedynie bezpośrednie koszty dostarczenia towaru. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia towaru oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych, poniesionych przez niego kosztów.
11. Klient, który złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinien zwrócić Sprzedawcy Towar nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Bierecki spółka jawna, ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
12. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.
13. Zwracany Towar nie powinien nosić śladów użytkowania, jak również nie powinien posiadać uszkodzeń.


§6
Reklamacje

1. Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonego Towaru z umową. 

2. W powyższej sytuacji, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego Towaru przez Sprzedawcę oraz zażądać jednego z czterech działań:
a) wymiany Towaru na nowy
b) naprawy Towaru
c) obniżenia ceny
d) odstąpienia od umowy – o ile wada Towaru jest istotna.
3. Termin na rozpatrzenie przez Sprzedawcę złożonej przez Klienta reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych. W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
4. W celu złożenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu tego Towaru na adres: Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Bierecki spółka jawna, ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot oraz opisem zauważonej wady i określeniem żądania przewidzianego w ramach rękojmi, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu.
5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia wady Towaru lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną przez niego należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione przez niego koszty dostarczenia produktu. W powyższej sytuacji, w odniesieniu do wysokości kosztów do zwrotu których zobowiązany będzie Sprzedawca będą miały zastosowanie postanowienia §5 pkt.9 niniejszego Regulaminu.

§ 7
Zasady sprzedaży Ebooków w formie plików cyfrowych w Sklepie Internetowym

1. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym paragrafie stosuje się postanowienia Regulaminu.

2. Zamówienie zawierające Ebooki zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności od podmiotu realizującego płatność.
3. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Spółka prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie:
a) potwierdzenie otrzymania płatności;
b) informacje odnośnie sposobu pobrania Ebooka.
4. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą – osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która jednocześnie złożyła oświadczenie, że zakup Towaru nie posiada dla niej charakteru zawodowego ma prawo do rezygnacji z zamówienia (odstąpienie od umowy) do momentu pobrania Ebooka ze Sklepu Internetowego. Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną płatność zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu.
5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi wskazanemu w punkcie 4. powyżej w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 21 lutego 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 287).
6. Zakupione i opłacone Ebooki będą dostępne dla Klienta po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym.
7. W celu pobrania Ebooka należy kliknąć na przycisk „Pobierz” znajdujący przy produkcie. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik w formacie PDF
8. Do pobrania pliku niezbędne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Digital Editions.
9.Zaleca się zapisywanie przez Klienta Ebooków na nośniku pamięci po dokonaniu zakupu. Sprzedawca nie świadczy usługi przechowywania zakupionych Ebooków w Sklepie Internetowym, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania Ebooków na odrębnym nośniku pamięci.
10. Wszystkie Ebooki oferowane przez Sklep Internetowy podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w licencji.
11. Klient ma prawo korzystać z Ebooków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
12. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
a) rozpowszechniania Ebooków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;
b) utrwalania lub zwielokrotniania Ebooków w celu ich rozpowszechniania;
c) komercyjnego wykorzystywania Ebooków w jakikolwiek sposób.


§8
Przetwarzanie danych osobowych Klienta


1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, którym jest: Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Bierecki spółka jawna, ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot (dalej również SIN), w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej i pełnego adresu.
2. Dane osobowe o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu będą wykorzystywane w celu realizacji transakcji zakupu, w tym realizacji płatności Klienta oraz dostarczenia zamówionego Towaru. W tym celu dane Klienta mogą zostać przekazane podmiotom obsługującym transakcje przelewu oraz podmiotom zajmującym się dostawą towaru.
3. Dane osobowe Klienta gromadzone są z należytą starannością oraz odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Podczas pozyskiwania danych osobowych Klienta w związku ze składaniem zamówienia, Administrator Danych Osobowych spełnia obowiązek informacyjny poprzez publikację klauzuli informacyjnej o następującej treści:
Klauzula informacyjna dla Klientów sklepu internetowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Bierecki spółka jawna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Władysława IV 22, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000438804, NIP 5851462223, REGON 22152775600000, tel. 585509750, www.sin.edu.pl (dalej: „SIN”),
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji umowy lub podjęcia działań niezbędnych do tego, by umowa została zawarta, jak również na potrzeby wypełnienia przez SIN obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, w tym podatkowo-księgowych związanych z rozliczeniem zawartej umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy oraz prowadzenia rozliczeń z nią związanych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
4. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą udostępniane pracownikom lub współpracownikom SIN zajmującym się obsługą i realizacją złożonego zamówienia, dostawcom doręczającym Pani/Panu zamówienie, podmiotom obsługującym transakcje płatności, podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, z usług których SIN korzysta, jeżeli wykonanie umowy wiąże się z koniecznością udostępnienia danych otrzymanych od Pani/Pana tym podmiotom,
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu - zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać zostały wskazane szczegółowo w art. 15-22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz przedawnienia roszczeń z nią związanych, a dodatkowo przez okres, w którym SIN jest zobowiązany do ich przechowywania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy o rachunkowości,
8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

§9
Prawa Własności Intelektualnej


Sklep Internetowy, w tym jego poszczególne teksty, układ i opis prezentowanych treści, rozwiązania nawigacyjne, opracowania, elementy graficzne i kompilacje materiałów podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.


§10
Postanowienia końcowe


1. Zgodnie z art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku- Kodeks cywilny, niniejszy regulamin jest częścią umowy zawartej ze Sprzedającym. Treść regulaminu jest obowiązująca dla stron umowy sprzedaży zgodnie z jego brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
2. Przedmiotowy regulamin dostępny jest pod adresem www.sklep.sin.edu.pl , w wersji elektronicznej umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedającym a Klientem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
5. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu było lub miało stać się nieważne, nie wpływa to na ważność całego regulaminu, który w pozostałej części pozostaje ważny. W sytuacji o której mowa w zdaniu poprzednim, sprzedawca zastąpi nieważne postanowienia regulaminu, nowymi postanowieniami zbliżonymi celem do postanowień uznanych za nieważne.


Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00