Kategorie

I. Co to jest polityka prywatności?


Polityka prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie naszych Klientów o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich danych osobowych. Wyjaśniamy także zasady oraz cele pozyskiwania danych. Procesy te są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Mamy nadzieję, że niniejsza Polityka Prywatności pomoże Ci zrozumieć, jakie informacje gromadzimy w związku z działalnością Sklepu internetowego oraz w jaki sposób je przetwarzamy.
Jeżeli w Polityce prywatności piszemy o Użytkowniku, postanowienia te znajdują zastosowanie też do Ciebie.

II. Definicje


Administrator danych – Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Bierecki spółka jawna z siedzibą w Sopocie przy ul. Władysława IV 22.
Dane osobowe –wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii, imię i nazwisko.
Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
RODO –Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Ustawa - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Ustawa o świadczeniu usług – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem sklep.sin.edu.pl
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep Internetowy i korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

III. Administrator danych osobowych


Administratorem danych osobowych jest Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Bierecki spółka jawna z siedzibą w Sopocie przy ul. Władysława IV 22 (81 – 743 Sopot) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000438804, REGON: 221527756, NIP: 5851462223.

IV. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z zakresem prowadzonej działalności Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w różnych celach, zawsze odbywa się to jednak zgodnie z prawem. Twoje dane są przetwarzane w związku z następującymi kategoriami działań:

1. Przeglądanie Sklepu internetowego
Dane wszystkich podmiotów korzystających z Sklepu internetowego (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Sklepie internetowym) przetwarzane są przez Administratora w jednym bądź kilku następujących celach:
- świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści zamieszczonych w Sklepie internetowym, prezentacji oferty Sklepu internetowego (w zakresie publikacji książkowych, raportów, roczników, kwartalników, wydań elektronicznych), udostępniania formularzy kontaktowych – podstawa prawna przetwarzania -niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawie uzasadniony interes w postaci promocji własnych towarów, odpowiedzi na skierowane zapytanie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- obsługi reklamacji - podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw;
Aktywność Użytkownika w Sklepie internetowym, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (dedykowany system komputerowy stworzony do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są związku ze świadczeniem usług przez Administratora. Administrator przetwarza je również w celach technicznych co w szczególności oznacza, że dane te mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

2. Rejestracja w Sklepie internetowym
Użytkownicy, dokonujący rejestracji w Sklepie internetowym poprzez założenie Konta klienta, proszeni są o podanie danych niezbędnych do utworzenia oraz obsługi konta. Aby ułatwić sobie składanie zamówienia Użytkownik może podać dodatkowe dane i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie. Dodatkowe dane można w każdym czasie zmienić lub usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe (adres e-mail oraz hasło) jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Dane osobowe podane Administratorowi są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach:
- świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Sklepie internetowym – podstawa prawna przetwarzania- niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw.

3. Składanie zamówienia
a) Złożenie zamówienia (oferty zakupu towaru) przez Użytkownika w Sklepie internetowym wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji oraz dostarczenia zamówionego przez niego towaru, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne i pozostaje bez wpływu na realizację zamówienia.
b) Dane osobowe podane w ramach składania zamówienia w Sklepie internetowym przetwarzane są w jednym bądź kilku poniższych celach:
- realizacji złożonego zamówienia – podstawa prawna przetwarzania:
o w zakresie danych obowiązkowych - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
o w zakresie danych podanych fakultatywnie – zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
- realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawna przetwarzania -obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw;

4. Kontakt z Administratorem
W Sklepie Internetowym istnieje możliwość skontaktowania się z Administratorem przy użyciu wskazanego adresu e-mail. Dane osobowe podane Administratorowi w treści korespondencji, w tym przede wszystkim adres poczty e-mail Użytkownika są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania – podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadniony interes w postaci udzielenia odpowiedzi na zapytanie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Reklama kontekstowa
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

6. Pliki cookies oraz podobna technologia
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, a w szczególności małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Sklep internetowy. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu Internetowego – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Sklepie Internetowym oraz dokonywanych przez niego czynności oraz podczas procesu zakupowego i składania zamówień np. w celu zapamiętywania dokonanych zakupów. Wykorzystywane przez Sklep Internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny Sklepu Internetowego i służą do przechowywania informacji takich jak np. login, co ma na celu przyspieszenie oraz ułatwienie korzystania z witryny Sklepu Internetowego. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na jego urządzeniu końcowym.
Administrator wykorzystuje tzw. cookie przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator korzysta z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
- pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
- uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
- trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies);
- pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies).
Administrator wykorzystuje pliki cookies również do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies przy pomocy odpowiednich opcji przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookies przez Użytkownika może powodować prezentowanie mu odmiennej treści Sklepu Internetowego oraz spowodować utratę możliwości korzystania z niektórych funkcji Sklepu Internetowego. W celu zarządzania plikami cookies Użytkownik powinien postępować zgodnie z instrukcjami używanej przeglądarki internetowej oraz z opcjami prywatności producenta urządzenia, za pomocą którego korzysta z witryny Sklepu Internetowego.

V. Jak długo przechowujemy Twoje dane?


1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w sekcji „Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych” np. przez czas niezbędny do utworzenia oraz obsługi konta w Sklepie internetowym, realizacji i wykonania umowy w związku ze złożonym zamówieniem, przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie, zakończenia postępowania reklamacyjnego, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa (np. prawa podatkowego i rachunkowego w związku z rozliczeniem zamówienia), a w zakresie danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

VI. Jakie masz prawa związane z Twoimi danymi?


1. Użytkownikom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

Prawo uzyskania dostępu do danych – na tej podstawie Administrator przekazuje informacje na temat kategorii i treści przetwarzanych danych i/lub kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

Prawo do sprostowania danych – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów ochrony przed roszczeniami). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać zostały wskazane szczegółowo w art. 15-22 RODO.

2. Wniosek dotyczący realizacji praw opisanych powyżej można złożyć za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Administratora lub poprzez wiadomość e-mail na adres: sin@sin.edu.pl

VII. Prawo wycofania zgody


1. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, w każdej chwili możesz wycofać tę zgodę — wedle własnego uznania.

2. Jeżeli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, możesz to zrobić
- wysyłając maila Administratorowi na adres sin@sin.edu.pl lub

- wysyłając wniosek w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty tradycyjnej) na adres siedziby Administratora

3. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody Administrator ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

VIII. Prawo do wniesienia skargi


Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


IX. Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich i Organizacji Międzynarodowych


Twoje dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do organizacji międzynarodowych.

X. Zautomatyzowane przetwarzanie/profilowanie


Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

XI. Odbiorcy danych

Dane osobowe będą udostępniane pracownikom i współpracownikom Administratora zajmującym się obsługą i realizacją złożonego zamówienia, jego rozliczenia, udzielaniem odpowiedzi na zadane pytania za pomocą formularza kontaktowego, dostawcom doręczającym zamówienie, podmiotom obsługującym transakcje płatności, a także podmiotom wspomagającym pracę Administratora na podstawie stosownych umów powierzenia oraz podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


XII. Postanowienia końcowe


1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy, Ustawy o świadczeniu usług, Prawa telekomunikacyjnego oraz RODO.

2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 30 sierpnia 2019 r.

3. Na zmiany w niniejszej Polityce prywatności mogą mieć wpływ zmiany przepisów prawa, w tym wskazanych powyżej w ust. 1 ustaw. O wszelkich zmianach Polityki prywatności Klienci i Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Sklepu internetowego.


Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00