Kategorie

Klauzula informacyjna dla Klientów sklepu internetowego SIN

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Bierecki spółka jawna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Władysława IV 22, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000438804, NIP 5851462223, REGON 22152775600000, tel. 585509750, www.sin.edu.pl (dalej: „SIN”),
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji umowy lub podjęcia działań niezbędnych do tego, by umowa została zawarta, jak również na potrzeby wypełnienia przez SIN obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, w tym podatkowo-księgowych związanych z rozliczeniem zawartej umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy oraz prowadzenia rozliczeń z nią związanych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
  4. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą udostępniane pracownikom lub współpracownikom SIN zajmującym się obsługą i realizacją złożonego zamówienia, dostawcom doręczającym Pani/Panu zamówienie, podmiotom obsługującym transakcje płatności, podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, z usług których SIN korzysta, jeżeli wykonanie umowy wiąże się z koniecznością udostępnienia danych otrzymanych od Pani/Pana tym podmiotom,
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu - zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać zostały wskazane szczegółowo w art. 15-22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz przedawnienia roszczeń z nią związanych, a dodatkowo przez okres, w którym SIN jest zobowiązany do ich przechowywania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy o rachunkowości,
  8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00