Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Wynik finansowy przedsiębiorstw spółdzielczych ... - Iwona Drozd-Jaśniewicz, Jerzy Jankowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Wynik finansowy przedsiębiorstw spółdzielczych ... - Iwona Drozd-Jaśniewicz, Jerzy Jankowski

Tylko online

12,00 zł

17 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Iwona Drozd-Jaśniewicz, dr Jerzy Jankowski

Tytuł: WYNIK FINANSOWY PRZEDSIĘBIORSTW SPÓŁDZIELCZYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI - ZASADY JEGO USTALANIA, ROZLICZANIA I WYKORZYSTANIA

Słowa kluczowe: spółdzielnia, wynik finansowy, non-profit, zysk netto, rozwój

Dyscyplina: ekonomia

Typ dokumentu: artykuł

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Iwona Drozd-Jaśniewicz, Jerzy Jankowski, Krajowa Rada Spółdzielcza, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa

E-mail autoradrozdi@krs.com.pl

Streszczenie: Spółdzielcze podmioty gospodarcze działające na zasadach ogólnych zobowiązane są prowadzić rachunkowość według zasad określonych przepisami ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem ich specyfiki i gospodarki finansowej. Rachunkowość spółdzielni winna, zatem być prowadzona w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości oraz przepisy ustawy Prawo Spółdzielcze, a w odniesieniu do spółdzielni mieszkaniowych również z uwzględnieniem ustawy regulującej zasady działania tych spółdzielni. Spółdzielnie cechuje zasada samofinansowania i pełna odpowiedzialność wobec kontrahentów, organów podatkowych i członków. Oznacza to, że spółdzielnie w pełni ponoszą odpowiedzialność za wyniki działalności gospodarczej oraz za zaciągnięte zobowiązania. Wynikiem, który decyduje o pozycji rynkowej spółdzielni jest wygenerowany zysk. Uzyskana nadwyżka bilansowa /zysk netto/ może zostać zakumulowana i stanowić źródło ich rozwoju lub zostać przeznaczona do podziału pomiędzy członków z przeznaczeniem na konsumpcję. Decyzje w tym zakresie podejmują suwerennie członkowie spółdzielni.

Author: Drozd-Jaśniewicz Iwona, PhD; Jankowski Jerzy, PhD

Title: CO-OPERATIVE ENTITIES AND THEIR FINANCIAL RESULTS AS A SOURCE OF FINANCING THEIR ACTIVITIES – RULES OF SETTING, CALCULATING AND USING IT (Wynik finansowy przedsiębiorstw spółdzielczych jako źródło finansowania działalności – zasady jego ustalania, rozliczania i wykorzystywania.)

Keywords: CO-OPERATIVE, FINANCIAL RESULT, NON-PROFIT, NET INCOME, DEVELOPMENT

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Iwona Drozd-Jaśniewicz, Jerzy Jankowski, Krajowa Rada Spoldzielcza (National Co-operative Council), ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, Poland

E-maildrozdi@krs.com.pl

Abstract: Abstract: Co-operatives are the enterprises operating in market economy on the rules and conditions concerning the all other forms of economic activity. They are obliged to keep books due to Accounting Act concerning their specificity and financial economy. The co-operatives accounting should therefore be based on the regulations of the Accounting Act and the Cooperative Law. Moreover, in referring to housing co-operatives, they should also follow the rules gathered in the legal act controlling the conditions of operating such co-operatives. The co-operatives are characteristic of their self financing and full responsibility for contractors, tax organs and their members. This means, that the co-operatives are fully responsible for the results on their economic activity and their liabilities. The result determining the market position of the co-operative is generated income. The obtained net profit can be accumulated as a source of its development or can be shared between co-operative’s members due to its further consumption. The decisions regarding the usage of the net profit of the co-operative are taken independently by co-operative’s members.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00