Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Koncepcja giełdy ponadnarodowej w świetle prywatyzacji ... - Sławomir Antkiewicz Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Koncepcja giełdy ponadnarodowej w świetle prywatyzacji ... - Sławomir Antkiewicz

Tylko online

12,00 zł

17 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Sławomir Antkiewicz

Tytuł: KONCEPCJA GIEŁDY PONADNARODOWEJ W ŚWIETLE PRYWATYZACJI JAKO CZYNNIKA STYMULUJĄCEGO ROZWÓJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

Słowa kluczowe: giełda papierów wartościowych, rynek kapitałowy, prywatyzacja, konsolidacja, strategia

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: artykuł

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Sławomir Antkiewicz, Uniwersytet Gdański, Instytut Handlu Zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

E-mail autoraslaw@ek.univ.gda.pl

Streszczenie: Postępujący proces integracji rynków kapitałowych wymaga niezwykle skrupulatnego monitorowania. Jest to tym bardziej istotne, gdyż stale zmieniają się warunki panujące na rynku papierów wartościowych. Głównymi czynnikami prowadzącymi do pełnej harmonizacji giełdy z pozostałymi podmiotami handlu papierami wartościowymi są prywatyzacja oraz kooperacja z silniejszym zagranicznym inwestorem. Problem integracji wiąże się nie tylko z wieloma wyzwaniami, ale także daje nadzieję na wiele nowych możliwości. Przed takimi wyzwaniami stoi również Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Artykuł omawia powyższe uwarunkowania w kontekście rozwoju GPW.
Pozycja giełdy papierów wartościowych na światowym rynku inwestycyjnym w dużej mierze zależy od jej struktury własnościowej i zaangażowania technicznego. Większość procesów konsolidacyjnych nie przebiega jednak bezkolizyjnie. Główną przyczyną niepowodzeń są zwykle trudności z zaakceptowaniem zmian przez obie strony potencjalnej współpracy.
Największą szansą na przyszły rozwój państwowych giełd papierów wartościowych jest zatem prywatyzacja, a na wybór jej konkretnej strategii znaczący wpływ ma potencjał gospodarki danego państwa, w tym potencjał krajowego rynku kapitałowego. Przy wypracowywaniu ostatecznego sposobu upublicznienia akcji giełdy, należy realnie oszacować jej możliwości finansowe i przyszłe aspiracje.
Postępujący proces integracji rynków kapitałowych wymaga niezwykle skrupulatnego monitorowania. Jest to tym bardziej istotne, gdyż stale zmieniają się warunki panujące na rynku papierów wartościowych. Głównymi czynnikami prowadzącymi do pełnej harmonizacji giełdy z pozostałymi podmiotami handlu papierami wartościowymi są prywatyzacja oraz kooperacja z silniejszym zagranicznym inwestorem. Problem integracji wiąże się nie tylko z wieloma wyzwaniami, ale także daje nadzieję na wiele nowych możliwości. Przed takimi wyzwaniami stoi również Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Artykuł omawia powyższe uwarunkowania w kontekście rozwoju GPW.Pozycja giełdy papierów wartościowych na światowym rynku inwestycyjnym w dużej mierze zależy od jej struktury własnościowej i zaangażowania technicznego. Większość procesów konsolidacyjnych nie przebiega jednak bezkolizyjnie. Główną przyczyną niepowodzeń są zwykle trudności z zaakceptowaniem zmian przez obie strony potencjalnej współpracy. Największą szansą na przyszły rozwój państwowych giełd papierów wartościowych jest zatem prywatyzacja, a na wybór jej konkretnej strategii znaczący wpływ ma potencjał gospodarki danego państwa, w tym potencjał krajowego rynku kapitałowego. Przy wypracowywaniu ostatecznego sposobu upublicznienia akcji giełdy, należy realnie oszacować jej możliwości finansowe i przyszłe aspiracje.

Author: Antkiewicz Sławomir, PhD

Title: THE CONCEPT OF TRANSNATIONAL EXCHANGE, IN THE LIGHT OF PRIVATISATION AS A FACTOR STIMULATING THE DEVELOPMENT OF THE WARSAW STOCK EXCHANGE. (Koncepcja giełdy ponadnarodowej w świetle prywatyzacji jako czynnika stymulującego rozwój Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.)

Keywords: STOCK EXCHANGE, CAPITAL MARKET, PRIVATISATION, CONSOLIDATION, STRATEGY

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Sławomir Antkiewicz, Uniwersytet Gdanski, Instytut Handlu Zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, Poland

E-mailslaw@ek.univ.gda.pl

Abstract: The ongoing integration of the capital markets requires a rigorous monitoring. This is all the more important since the ever-changing conditions in the stock market. Main factors that led to a complete harmonization of the exchange with other entities trading in securities are privatization and cooperation with stronger foreign investor. This integration is linked not only to a number of challenges, but also gives hope for many new possibilities. Warsaw Stock Exchange is also facing such challenges. The article discusses these conditioning in the context of the WSE development. The stock exchange’s position in the global investment market to a large extent depends on the structure of ownership and involvement in technology. Most of the consolidation processes, however, do not progress without some interruptions. The main cause of failure is usually a difficulty in accepting the changes by both sides of potential cooperation. The greatest opportunity for future development of national stock exchanges is, therefore, privatization, and for the choice of a particular strategy, the potential of country’s economy has a significant impact, including the potential of domestic capital market. When developing a way to publicize the final share exchange, it is necessary to realistically estimate its financial capabilities and future aspirations.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00