Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Kryzysy finansowe jako element wahań koniunktury gospodarczej - Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Kryzysy finansowe jako element wahań koniunktury gospodarczej - Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka

Tylko online

12,00 zł

17 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Gabriela Golawska-Witkowska, prof. dr hab. Anna Rzeczycka

Tytuł: KRYZYSY FINANSOWE JAKO ELEMENT WAHAŃ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ

Słowa kluczowe: wahania realnych wielkości ekonomicznych, cykl koniunkturalny, teorie cykli koniunkturalnych, kryzys finansowy

Dyscyplina: ekonomia

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Gabriela Golawska-Witkowska, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Finansów, ul. Traugutta 79, 80-952 Gdańsk

E-mail autorag.golawska@gmail.comrzeczycka@interia.pl

Streszczenie: Analizując funkcjonowanie gospodarek światowych należy zauważyć, że wielkości o charakterze makroekonomicznym wykazują w pewnych okresach tendencje wzrostowe, a w innych spadkowe. Do tych parametrów należy zaliczyć przykładowo dochód narodowy, wielkość produkcji, konsumpcji, oszczędności, poziom zatrudniania i realizowanych inwestycji. Tendencje obserwowane w gospodarkach światowych, przenoszone są na poszczególne kraje. Mamy do czynienia z wahaniami realnych wielkości ekonomicznych. Celem niniejszego opracowania jest określenie miejsca kryzysu finansowego w procesie wahań koniunktury gospodarczej, wskazanie jego przyczyn i skutków, metod identyfikowania i działań ograniczających jego negatywne skutki.

uthor: Golawska-Witkowska Gabriela, PhD, professor Rzeczycka Anna

Title: THE FINANCIAL CRISIS AS THE ELEMENT OF ECONIMIC SYTUATION’S FLUCTUATIONS. (Kryzysy finansowe jako element wahań koniunktury gospodarczej)

Keywords: FLUCTUATIONS OF REAL ECONIMIC DATA, ECONOMIC CYCLE, THEORIES OF ECONOMIC CYCLES, FINANCIAL CRISIS

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Gabriela Golawska-Witkowska, Politechnika Gdanska, Wydzial Zarzadzania i Ekonomii, Katedra Finanoów, ul. Traugutta 79, 80-952 Gdansk, Poland

E-mailg.golawska@gmail.comrzeczycka@interia.pl

Abstract: When analyzing the functioning of global economies, it should be noted that macroeconomic data shows trends in certain periods of growth tendencies, and in other downward tendencies. These parameters include, for example, national income, the volume production, consumption, savings, the level of employing and coverage investments. Trends observed in the world economies, shall be transferred to the individual countries. We are dealing with the real economic data fluctuations. The purpose of this paper is to identify the place of financial crisis in the process of economic fluctuations, and indication of its causes and effects, methods of identifying and reducing its negative effects.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00