Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Wybrane, alternatywne metody finansowania skutków zdarzeń losowych ... - Marietta Janowicz-Lomott, Krzysztof Łyskawa Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Wybrane, alternatywne metody finansowania skutków zdarzeń losowych ... - Marietta Janowicz-Lomott, Krzysztof Łyskawa

Tylko online

12,00 zł

17 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Marietta Janowicz-Lomott, dr Krzysztof Łyskawa

Tytuł: WYBRANE, ALTERNATYWNE METODY FINANSOWANIA SKUTKÓW ZDARZEŃ LOSOWYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA ROLNEGO

Słowa kluczowe: instrumenty finansowe, instrumenty pochodne, opcje walutowe, umowy, bank, przedsiębiorca, ocena prawnokarna, przestępstwo, kodeks karny, oszustwo, wyzysk, nadużycie zaufania, odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych, proces karny, proces cywilny, postępowanie adhezyjne, Komisja Nadzoru Finansowego

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: artykuł

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Marietta Janowicz-Lomott, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot

E-mail autoramarietta@bg.univ.gda.pl

Streszczenie: W artykule zaprezentowana została analiza wybranych propozycji dotyczących zmiany sposobu finansowania skutków zdarzeń losowych w Grupie Przedsiębiorstw rolnych, poprzez odejście od tradycyjnej formy umowy ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń. Zdefiniowane oczekiwania analizowanego podmiotu dotyczyły oszczędności w zakresie finansowania skutków zdarzeń losowych oraz zamiany sposobu finansowania skutków zdarzeń losowych poprzez zwiększenie zakresu ochrony. Biorąc pod uwagę zdefiniowane oczekiwania zaproponowano rozwiązania w postaci zainicjowania przedsiębiorstwa typu captive (retencja ryzyka) lub utworzenie związku wzajemności członkowskiej w ramach istniejącego już towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (transfer ryzyka).
Przeprowadzona analiza, pokazała, że utworzenie captive'u ograniczane jest przez poziom kosztów niezbędnych do ponoszenia przy zakładaniu i prowadzeniu takiego podmiotu oraz zakres niezbędnej ochrony ubezpieczeniowej. Wydaje się, że specyfika działalności i koncentracja na ryzykach rolnych wymusza konieczność związania się z podmiotami, które mają doświadczenie w finansowaniu i likwidowaniu tego typu zdarzeń. Optymalnym rozwiązaniem może być zainicjowanie związku wzajemności członkowskiej.
W artykule zaprezentowana została analiza wybranych propozycji dotyczących zmiany sposobu finansowania skutków zdarzeń losowych w Grupie Przedsiębiorstw rolnych, poprzez odejście od tradycyjnej formy umowy ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń. Zdefiniowane oczekiwania analizowanego podmiotu dotyczyły oszczędności w zakresie finansowania skutków zdarzeń losowych oraz zamiany sposobu finansowania skutków zdarzeń losowych poprzez zwiększenie zakresu ochrony. Biorąc pod uwagę zdefiniowane oczekiwania zaproponowano rozwiązania w postaci zainicjowania przedsiębiorstwa typu captive (retencja ryzyka) lub utworzenie związku wzajemności członkowskiej w ramach istniejącego już towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (transfer ryzyka). Przeprowadzona analiza, pokazała, że utworzenie captive'u ograniczane jest przez poziom kosztów niezbędnych do ponoszenia przy zakładaniu i prowadzeniu takiego podmiotu oraz zakres niezbędnej ochrony ubezpieczeniowej. Wydaje się, że specyfika działalności i koncentracja na ryzykach rolnych wymusza konieczność związania się z podmiotami, które mają doświadczenie w finansowaniu i likwidowaniu tego typu zdarzeń. Optymalnym rozwiązaniem może być zainicjowanie związku wzajemności członkowskiej.

Author: Janowicz-Lomott Marietta, PhD; Łyskawa Krzysztof, PhD

Title: CHOSEN ALTERNATIVE METHODS OF FINANCING SOME RANDOM EVENTS, ON EXAMPLE OF RURAL ENTERPRISE. (Wybrane, alternatywne metody finansowania skutków zdarzeń losowych na przykładzie przedsiębiorstwa rolnego.)

Keywords: CAPTIVE, MUTUAL INSURANCE, MEMBERS’ UNION, RISK MANAGEMENT IN RURAL ENTERPRISE

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Marietta Janowicz-Lomott, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Zarzadzania, Katedra Finansow, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, Poland

E-mailmarietta@bg.univ.gda.pl

Abstract: This article presents the analysis of selected proposals for change in the financing of the random events’ effects in the Rural Enterprise Group, by deviation from the traditional form of the insurance contract with the insurance company. Defined expectations of the analyzed entity related to economy in the financing of the random events’ effects, and change of financing of the random events’ effects by increasing the scope of protection. By defying the expectations, the solution to initiate a captive-type business (risk retention) or create a reciprocity membership union under the already existing reciprocal insurance (risk transfer), was proposed. The conducted analysis revealed that the creation of captive is limited by the level of costs necessary to bear in establishing and running such an entity, and the scope of necessary insurance. It appears that the specificity of activity and focus on the agricultural risks forces need to combine with the entities, which have experience in financing and eliminating these types of events. The optimal solution is to launch a reciprocity membership union.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00