Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi - Dominik Garbal Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi - Dominik Garbal

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Dominik Garbal

Tytuł: Nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi

Słowa kluczowe: SKOK, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, unia kredytowa, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, bank, Komisja Nadzoru Finansowego

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Dominik Garbal, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Prawa, Katedra Negocjacji i Mediacji, Al. Racławickie 14, 20–950 Lublin

E-mail autora: dominik.garbal@kul.pl

Streszczenie: W ostatnim czasie w sektorze spółdzielczym ze strony Ustawodawcy miały miejsce daleko idące zmiany, dotyczące głównie nadzoru nad spółdzielczymi instytucjami finansowymi – spółdzielczymi kasami oszczędnościowo- kredytowymi. Niniejsza praca ma na celu postawienie problemu nadzoru nad SKOK w Polsce. Analizując to zagadnienie, Autor w pierwszej części pracy przybliżył charakterystykę działalności SKOK jako podmiotu sui generis, łączącego w sobie zarówno cechy spółdzielcze, jak i cechy charakterystyczne dla instytucji finansowej. W dalszej części pracy, przedstawione zostało funkcjonowanie spółdzielczych kas w ujęciu porównawczym. Kasy zostały zestawione z bankami spółdzielczymi, bankami komercyjnymi, a także z credit unions. Podniesienie istotnych cech różniących SKOK od – przede wszystkim – banków komercyjnych, wydaje się być niezmiernie istotne w obliczu odbywającej się obecnie dyskusji nad tymi instytucjami. Następna cześć pracy przybliżyła w sposób ogólny zasady nadzoru finansowego w Polsce, co stało się przyczynkiem do podjęcia w ostatniej części rozważań nad analizą i oceną nadzoru finansowego nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi. Wnioski płynące z niniejszej analizy uprawniają do stwierdzenia, iż obecnie stosowany model nadzoru nie jest adekwatny do szczególnego statusu SKOK. Historia spółdzielczych kas pokazuje, iż to właśnie spółdzielczy charakter tychże instytucji pozwolił im oprzeć się kryzysom politycznym, ekonomicznym i społecznym. Biorąc pod uwagę te aspekty, jak również doświadczenia prawodawcze wypracowane na forum międzynarodowym, trafną wydaje się być idea zmiany modelu nadzoru na model mieszany, tj. równorzędną kooperację państwa i sektora spółdzielczego.

Author: Garbal Dominik, PhD student

Title: Supervision over Cooperative Saving and Credit Associations

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond), year: 2015, vol.: XVIII, number: 1 (66), pages: 65–81

Keywords: credit union, supervision, cooperative saving and credit associations, loan, bank

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Dominik Garbal, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Wydzial Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Prawa, Katedra Negocjacji i Mediacji, Al. Raclawickie 14, 20–950 Lublin, Poland

E-mail: dominik.garbal@kul.pl

Abstract: Recently, some deep changes have taken effect in the cooperative sector concerning mainly the supervision over cooperative financial institutions – Cooperative Saving and Credit Associations (in Poland known as “SKOK”). The main goal of this article was to consider the model of supervision over credit unions in Poland. Analyzing this issue, in the first part of the paper the author described the character of credit unions as “the sui generis entity”, combining the features of the cooperative, as well as financial institution. Then, Cooperative Saving and Credit Associations were presented from a comparative perspective. SKOK has been compared with cooperative banks, commercial banks, as well as the credit unions. Nowadays, as there is heated debate over credit unions, it seems to be of primary importance to emphasize their distinctive features which make them different from – most of all – commercial banks. The next part of the article is a description of general principles of financial supervision in Poland. In the last part the author proceeded to the analysis and evaluation of financial supervision over the Cooperative Saving and Credit Associations. This analysis allows to conclude that the currently used model of supervision is definitely not adequate for the particular status of Polish Cooperative Saving and Credit Associations. It is indicated in the history that the cooperative nature of these institutions was the factor that allowed them to resist the political, economic and social crisis. Taking all this into consideration, as well as the legislative experience developed in the international forum, it seems to be an accurate idea to transform the current model of supervision into the “combined model”, i.e. the cooperation of the state and the cooperative sector.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00