Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Wzajemne relacje między wewnętrznymi i zewnętrznymi stosunkami cywilnoprawnymi spółek kapitałowych - Piotr Nazaruk Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Wzajemne relacje między wewnętrznymi i zewnętrznymi stosunkami cywilnoprawnymi spółek kapitałowych - Piotr Nazaruk

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Piotr Nazaruk

Tytuł: Wzajemne relacje między wewnętrznymi i zewnętrznymi stosunkami cywilnoprawnymi spółek kapitałowych

Słowa kluczowe: spółka, akcjonariusze, stosunki cywilnoprawne, stosunki wewnętrzne, stosunki zewnętrze

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Piotr Nazaruk, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Instytut Prawa i Dyplomacji, ul. Grunwaldzka 238A, 80–266 Gdańsk

E-mail autora: piotr.nazaruk@wp.pl

Streszczenie: Niniejszy artykuł stanowi wstępną analizę relacji, jakie zachodzą między wewnętrznymi i zewnętrznymi stosunkami cywilnoprawnymi spółek kapitałowych. Ustalenie zakresu pojęciowego stosunków cywilnoprawnych spółek kapitałowych wzbudza liczne kontrowersje w doktrynie i praktyce prawa. Dokonanie podziału na wewnętrzne i zewnętrzne stosunki tychże spółek jest niezwykle istotne dla przeprowadzenia kompleksowej kwalifikacji norm prawa spółek, jako imperatywnych bądź dyspozytywnych oraz do określania granic wolności umów w obu tych obszarach. Stosunki zewnętrzne dotyczące relacji spółki z osobami trzecimi, poddane są głębszej ingerencji ustawodawczej przy pomocy norm imperatywnych. Z kolei stosunki wewnętrzne między spółką a wspólnikami lub akcjonariuszami są regulowane normami dyspozytywnymi. Należy stwierdzić, iż stosunki wewnętrzne i zewnętrze spółek cechują się dużym zakresem autonomii woli stron stosunków spółki, które to strony mają decydujący wpływ na ich wzajemne relacje.

Author: Nazaruk Piotr, PhD

Title: Mutual relations between internal and external civil law relations of companies

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond), year: 2015, vol.: XVIII, number: 1 (66), pages: 50–54

Keywords: company, shareholders, civil law relations, internal relations, external relations

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Piotr Nazaruk, Wyzsza Szkola Bankowa w Gdansku, Instytut Prawa i Dyplomacji, ul. Grunwaldzka 238A, 80–266 Gdansk, Poland

E-mail: piotr.nazaruk@wp.pl

Abstract: This article includes a preliminary analysis of relation between internal and external civil relations of companies. The controversy over conceptual range of civil relations of companies arouse not only in the doctrine but also in case law. The division of relations of companies into internal and external is crucial in order to provide a detailed classification of legal norms of commercial law as imperative or dispositive, and to determine limits of freedom of contract in both of these areas. External relations concerning a relation of a company with third parties are subject to deeper legislative interference by means of imperative norms. On the other hand, internal relations of a company with members or shareholders are regulated by dispositive norms. It should be stated that internal and external relations of companies are characterized by huge autonomy of will of parties of company relations, which parties have a profound influence on their mutual relations.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00