Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Sprawiedliwość ogranicza nieczyste zyski w transakcjach rynkowych - Edward J. O’Boyle Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Sprawiedliwość ogranicza nieczyste zyski w transakcjach rynkowych - Edward J. O’Boyle

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Edward J. O'Boyle

Tytuł: Sprawiedliwość ogranicza nieczyste zyski w transakcjach rynkowych

Słowa kluczowe: zysk, sprawiedliwość ekonomiczna (rozdzielcza czyli dystrybutywna, świadczeniowa czyli kontrybutywna, wyrównawcza czyli komutatywna), instrumenty pochodne, sektor finansowy

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Edward O’Boyle, Mayo Research Institute, 1217 Dean Chapel Road, West Monroe, Louisiana 71291 USA

E-mail autora: edoboyle737@gmail.com

Streszczenie: W realnej gospodarce kupno i sprzedaż oparte są na założeniach o sumie dodatniej: każda osoba zaangażowana w wymianę wypracowuje zysk. Bez zysku wymiana upada. Proces kupna i sprzedaży zazwyczaj odbywa się na zasadach pewności i przejrzystości, by zagwarantować sprawiedliwość. W sektorze finansowym inwestowanie, hedging oraz spekulowanie są oparte na sumie stałej – zysk jednego agenta jest stratą drugiego. Inwestorzy, asekuranci, spekulanci kierują się niepewnością i ryzykiem związanym z przyszłymi zmianami cen. Asekuranci nie lubią ryzyka, unikają go kosztem możliwych większych zysków. Spekulanci są nastawieni na ryzyko, podejmują je dla możliwych większych zysków. Inwestorzy mogą być przeciw ryzyku i/lub nastawieni na ryzyko. Autor artykułu skupia się na zagadnieniu kupna i sprzedaży w realnej gospodarce oraz inwestowaniu, hedgingu i spekulowaniu w sektorze finansowym, by lepiej zrozumieć, w czym są podobne i czym się różnią. Celem napisania artykułu niejest szczegółowa analiza tych czynności, ale podkreślenie różnicy między działaniami o sumie pozytywnej a stałej, oraz roli sprawiedliwości w realnej gospodarce i sektorze finansowym. W polu zainteresowania znalazły się wyłącznie instytucje finansowe i gospodarcze w USA. Jednakże zasady sprawiedliwości, które stosuje się w Stanach Zjednoczonych, z pewnością mają zastosowanie również w Polsce.

Author: O'Boyle Edward J., Ph.D

Title: Justice limits ill-gotten gains in market transactions

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond), year: 2015, vol.: XVIII, number: 1 (66), pages: 7–17

Keywords: gain, economic justice (distributive, contributive, commutative), derivatives, financial sector

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Edward O'Boyle, Mayo Research Institute, 1217 Dean Chapel Road, West Monroe, Louisiana 71291 USA

E-mail: edoboyle737@gmail.com

Abstract: In the real economy, buying and selling are based on assumptions about a positive sum: each person involved in the exchange works out a profit. Without profit the exchange collapses. The process of buying and selling is usually held on the principles of certainty and clarity to ensure justice. In the financial sector investing, hedging and speculating are based on the fixed sum – gain of one agent is a waste of a second. Investors, hedgers and speculators are driven by uncertainty and risks associated with future changes in prices. The hedgers do not like risk, and avoid it at the expense of possible higher returns. Speculators are focused on the risk, and take it for potential higher returns. Investors may be against risk and / or risk oriented. The article focuses on the issue of buying and selling in the real economy, and investment, hedging and speculation in the financial sector, in order to better understand in what way are they similar and how they differ. The aim of this article is not a detailed analysis of these activities, but to emphasize the difference between the actions of the positive and fixed sum, and the role of justice in the real economy and the financial sector. The paper focuses purely on economic and financial institutions in the US. However, the principles of justice, which are used in the United States, surely can be also applied in Poland.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00