Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Spójność ekonomiczna i społeczna Polski z Unią Europejską po 10 latach od akcesji - Dorota Czykier-Wierzba Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Spójność ekonomiczna i społeczna Polski z Unią Europejską po 10 latach od akcesji - Dorota Czykier-Wierzba

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: prof. dr hab. Dorota Czykier-Wierzba

Tytuł: Spójność ekonomiczna i społeczna Polski z Unią Europejską po 10 latach od akcesji

Słowa kluczowe: Unia Europejska, fundusze strukturalne, Fundusz Spójności, Polska, akcesja, spójność ekonomiczna i społeczna

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Dorota Czykier-Wierzba, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów i Ryzyka Finansowego, ul. Armii Krajowej 101, 81–824 Sopot

E-mail autora: dwierzba@wzr.ug.edu.pl

Streszczenie: W latach 2004–2013 Polska uzyskała pomoc z budżetu ogólnego UE w wysokości 92,5 mld euro. Wykorzystanie tych środków spowodowało szereg pozytywnych zmian zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej, w tym m.in. przyspieszenie tempa wzrostu PKB. W latach 2004–2013 wpływ na tempo wzrostu gospodarczego w Polsce miało zwiększenie krajowego popytu konsumpcyjnego, dynamiki inwestycji, eksportu oraz wydajności pracy. W wyniku przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego nastąpiła poprawa poziomu życia ludności. Świadczy o tym zwiększenie PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca z 10,9 tys. euro w 2004 roku do 17,5 tys. euro w 2013 roku. Grupą społeczną, która skorzystała najwięcej na integracji z Unią Europejską są polscy rolnicy. W ciągu ostatnich 10 lat ich nominalne dochody podwoiły się. W latach 2004–2013 wzrósł również udział polskiego PKB, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, w średniej unijnej z 51% w 2004 roku do 68% w 2013 roku. Liczby te wskazują, że dzięki środkom z funduszy europejskich nastąpiło zmniejszenie dystansu w poziomie rozwoju pomiędzy Polską a krajami UE-27.

Author: Professor Czykier-Wierzba Dorota

Title: Economic and social cohesion between Poland and the European Union after ten years from accession

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond), year: 2015, vol.: XVIII, number: 1 (66), pages: 104–117

Keywords: European Union, structural funds, Cohesion Fund, Poland, economic and social cohesion

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Dorota Czykier-Wierzba, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Zarzadzania, Katedra Finansow i Ryzyka Finansowego, ul. Armii Krajowej 101, 81–824 Sopot, Poland

E-mail: dwierzba@wzr.ug.edu.pl

Abstract: From 2004 to 2013 Poland received aid from the European Community budget totalling 92,5 billion euro. Utilization of these funds brought about several positive changes, both in the economic and in the social spheres, including, among others, a marked increase in the growth rate of the GDP. In the period 2004–2013 the economic growth rate was influenced/ increased by rising domestic consumer demand, growing investments and export, as well as by improving labour productivity. As a result of accelerated economic growth, the standard of living of the populace has improved. This is attested by the growth of the GDP per capita in Poland from 10 900 euros in 2004 to 17 500 euros in 2013. The social group which benefited the most from the integration of Poland with the EU are the Polish farmers. During the last ten years their real income increased by 64,3%. Moreover, from 2004 to 2013 the GDP per capita in Poland grew from 51% to 68% of the EU average. Based on the data presented in the paper it can be concluded that the distance between development levels of Poland and the EU-27 countries has been substantially reduced.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00