Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Wolność gospodarcza w ujęciu normatywnym w Polsce - Piotr Kubiński Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Wolność gospodarcza w ujęciu normatywnym w Polsce - Piotr Kubiński

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Piotr Kubiński

Tytuł: Wolność gospodarcza w ujęciu normatywnym w Polsce

Słowa kluczowe: wolność gospodarcza, gospodarka rynkowa, przedsiębiorczość, przedsiębiorca, działalność gospodarcza, konstytucja RP, ustawa o działalności gospodarczej, ustawa Prawo działalności gospodarczej, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Unia Europejska

Dyscyplina: EKONOMIA, PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Piotr Kubiński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego, ul. Warszawska 98, 10–702 Olsztyn

E-mail autora: kupio@gazeta.pl

Streszczenie: W 2014 r. obchodzono 25-lecie wolności w Polsce. Szczególną wartością w płaszczyźnie aktywności człowieka jest wolność gospodarcza. W gospodarce rynkowej ważne znaczenie spełniają regulacje prawne dotyczące swobody w prowadzeniu działalności gospodarczej. Aktualnie trwają prace w zakresie przygotowania nowej ustawy dotyczącej prawa działalności gospodarczej. W związku z wejściem z dniem 1.05.2004 r. Polski do struktur Unii Europejskiej szczególne znaczenie w sferze działalności gospodarczej mają regulacje prawne występujące w ramach Unii Europejskiej. Warto więc było dokonać analizy wolności gospodarczej w ujęciu normatywnym w Polsce. W tym względzie należało również przedstawić podstawowe uwagi historyczno- prawne i prawno-porównawcze związane z wolnością gospodarczą. Wolność gospodarcza w systemie prawa polskiego jest zarówno zasadą konstytucyjną (zob. art. 20, 22 Konstytucji RP), jak i zasadą ujętą w ustawodawstwie zwykłym (zob. art. 6 ust. 1 u. o s. dz. g.). W gospodarce rynkowej ustawodawca nie kreuje zasady swobody gospodarczej, która jest wolnością człowieka związaną z podejmowaniem, prowadzeniem i zakończeniem działalności gospodarczej. Zadaniem ustawodawcy jest wyznaczanie granic wolności gospodarczej w konstytucji oraz w ustawodawstwie zwykłym. Państwo jest uprawnione do ingerencji w wolność gospodarczą. Reglamentacja publicznoprawna w gospodarce rynkowej jest dopuszczalna wyłącznie w sytuacjach wskazanych przez ustawodawcę. Zadaniem państwa jest więc stworzenie takich rozwiązań prawnych, aby udział przedsiębiorców w życiu gospodarczym był najbardziej efektywny. Służą temu m.in. nowe regulacje prawne, które ograniczają bariery administracyjne dla przedsiębiorców.

Author: Kubiński Piotr, PhD

Title: Normative conceptualization of economic freedom in Poland

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond), year: 2015, vol.: XVIII, number: 1 (66), pages: 130–145

Keywords: economic freedom, market economy, entrepreneurship, entrepreneur, business, Polish Constitution, economic activity law, law on freedom of economic activity, European Union

Discipline: ECONOMICS, LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Piotr Kubiński, Uniwersytet Warminsko- Mazurski Wydzial Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego, ul. Warszawska 98, 10–702 Olsztyn, Poland

E-mail: kupio@gazeta.pl

Abstract: In the year 2014 the 25th anniversary of freedom was celebrated in Poland. A special value in the area of human activity is economic freedom. In a market economy regulations for freedom of business conduct are very important. Currently the new economic activity law is prepared. Since the entry of st Poland into the European Union (May 1 2004), special importance in the field of economic activity have the regulations occurring within the European Union. It was therefore necessary to examine economic freedom in Poland in normative terms. In this regard, the article also provides a basic historicallegal and legal-comparative considerations connected with economic freedom. Economic freedom in the Polish legal system is both a constitutional principle (see. Art. 20, 22 of the Constitution) and the principle recognized in ordinary legislation (see. Art. 6, paragraph. 1 in Law on freedom of economic business activity). In a market economy the legislator does not create the principle of economic freedom, which is related to human freedom of making, conducting and terminating of a business. The task of the legislator is to determine the boundaries of economic freedom in the Constitution and in ordinary legislation. The state is entitled to intervene in economic freedom. Public law regulation in a market economy is allowed only in cases specified by the legislator. The task of the state is thus to create such legal solutions, that enable entrepreneurs' the most effective participation in economic life. New regulations that limit administrative barriers for entrepreneurs serves just this goal.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00