Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Etyczny charakter środowiska pracy jako element poziomu etyki współczesnego biznesu. Część 2 ... - Leszek Michalczyk Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Etyczny charakter środowiska pracy jako element poziomu etyki współczesnego biznesu. Część 2 ... - Leszek Michalczyk

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Leszek Michalczyk

Tytuł: Etyczny charakter środowiska pracy jako element poziomu etyki współczesnego biznesu. Część 2: Analiza ważonego wpływu czynników humanizujących warunki pracy – analiza badań

Słowa kluczowe: etyka biznesu, humanizacja środowiska pracy, badania empiryczne – metoda AHP

Dyscyplina: ZARZĄDZANIE, FILOZOFIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Leszek Michalczyk, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości, ul. Armii Krajowej 101, 81–824 Sopot

E-mail autora: sanantoniospurs1@wp.pl

Streszczenie: Niniejszy artykuł stanowi drugą część ujęcia teoretycznego definiującego czynniki humanizujące i dehumanizujące środowisko pracy. Artykuł zawiera analizę badań związanych z oceną czynników humanizujących środowisko pracy. Analizę tę przeprowadzono na gruncie danych pozyskanych z przedsiębiorstwa Dastral Sp. z o.o., a związanych ze stosowaną w tym przedsiębiorstwie polityką kadrową oraz specyfiką działalności gospodarczej. Kluczowy problem badawczy zdefiniowano w pytaniu, którego celem było uzyskanie subiektywnej oceny oddziaływania negatywnych aspektów dehumanizujących środowiska pracy na poszczególne grupy pracowników analizowanego przedsiębiorstwa. Analiza prezentuje metodę opartą na rozumowaniu wielokryterialnym, nawiązującym do rozwiązań zastosowanych w podejściu zgodnym z konstrukcją metody AHP (Analytic Hierarchy Process – AHP) T. L. Saaty’ego. Metoda rozwiązania problemu opisana i zastosowana w niniejszym tekście może być wykorzystana np. w pracach działów zarządzania zasobami ludzkimi, kierujących się dążeniem do minimalizowania niekorzystnych w odczuciu pracowników (a zwłaszcza ich grup) czynników środowiska pracy. Dodatkowym celem artykułu jest opracowanie metodyki postępowania definiującego pomiar priorytetów działań przedsiębiorstw, zamierzających dostosowywać środowisko pracy do potrzeb zatrudnionych w przedsiębiorstwie pracowników. Dzięki temu rozwiązaniu można więc uczynić ze środowiska pracy jeden z pozapłacowych motywatorów kreujących zainteresowanie obecnych i potencjalnych pracowników zatrudnieniem w przedsiębiorstwie.

Author: Michalczyk Leszek, PhD

Title: Ethical nature of the working environment as a part of the modern business ethics. Part 2: Analysis of weighted influence of factors humanizing working conditions – research analysis

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond), year: 2015, vol.: XVIII, number: 1 (66), pages: 118–129

Keywords: business ethics, humanization of the working environment, empirical research – AHP method

Discipline: MANAGEMENT, PHILOSOPHY

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Leszek Michalczyk, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Zarzadzania, Katedra Rachunkowosci, ul. Armii Krajowej 101, 81–824 Sopot, Poland

E-mail: sanantoniospurs1@wp.pl

Abstract: This article is the second part of the theoretical approach that defines the humanizing and dehumanizing factors in working environment. The paper contains an analysis of research related to the evaluation of factors humanizing the work environment. This analysis was carried out on the basis of data obtained from the company Dastral, and related to HR policy used in this company and its specific business features. The key research problem is defined in the question, the purpose of which was to obtain a subjective assessment of the impact of the negative aspects dehumanizing the work environment by various groups of employees of the analysed company. The analysis presents a method based on multicriterion reasoning, referring to the solutions adopted by the approach consistent with the structure of the T. L. Saaty's AHP method (Analytic Hierarchy Process). The method of solving the problem, described and used in this article can be used, for example in the work of human resource management departments, guided by the desire to minimize the negative – In the perception of employees (and especially their groups) – work environment factors. An additional goal of this article is to develop a methodology for defining the measurement procedure priorities for companies' actions intending to adapt the work environment to the needs of workers. With this solution you can make the work environment one of the non-wage motivators that create interest in current and potential employees with the employment in the company.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00