Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Rozwojowy budżet gminy jako szansa na rozwój regionalny w czasach kryzysu finansowego ... - Daniel Czadek Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Rozwojowy budżet gminy jako szansa na rozwój regionalny w czasach kryzysu finansowego ... - Daniel Czadek

Tylko online

12,00 zł

18 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Daniel Czadek

Tytuł: Rozwojowy budżet gminy jako szansa na rozwój regionalny w czasach kryzysu finansowego, na przykładzie gminy Purda

Słowa kluczowe: budżet, planowanie, rozwój, gmina, finanse

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

E-mail autora: daniel.czadek@uwm.edu.pl

Streszczenie: Celem artykułu było ukazanie wzrostu korzyści dla regionu płynących z realizacji rozwojowego budżetu gminy w stosunku do tradycyjnej koncepcji budżetu. Panujący w krajach Unii Europejskiej kryzys gospodarczy dotyka również Polski, tym samym zmniejsza się ilość środków finansowych przekazywanych samorządom terytorialnym w stosunku do obowiązków, jakie są na nie nakładane. Dotychczasowe podejście do problemu konstruowania budżetu nie uwzględniało skutków kryzysu finansowego i wzrostu obciążeń finansowych nakładanych na gminę, tym samym prowadziło do wzrostu jej zadłużenia. Artykuł omawia możliwości kreowania rozwoju regionalnego na szczeblu gminnym poprzez umiejętne konstruowanie budżetu. Autor ukazuje korzyści i szanse wynikające z zastosowania koncepcji rozwojowego budżetu gminy przy corocznym planowaniu budżetu. Sugeruje możliwe do realizacji kierunki rozwoju lokalnego i możliwości wykorzystania położenia geograficznego oraz uwarunkowań społecznoekonomicznych, sprzyjających utworzeniu specjalnej strefy ekonomicznej. Jej utworzenie, zdaniem autora, może pozytywnie wpłynąć na rozwój ekonomiczno-społeczny gminy Purda.

Author: Czadek Daniel, PhD student

Title: Developmental commune budget as an opportunity for regional development in times of financial crisis, on the example of Purda commune Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII, number: 4 (65), pages: 171–181

Keywords: budget, planning, development, commune, finance

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

E-mail: daniel.czadek@uwm.edu.pl

Abstract: The purpose of this article is to show the increase of benefits for the region, arising from the realization of the developmental commune budget, in relation to the traditional concept of the budget. Economic crisis prevailing in the European Union countries concerns also Poland, thereby reduces the amount of financial funds transferred to local authorities in relation to the responsibilities, that are imposed on them. Until now, the approach to the problem of constructing the budget did not include the effects of the financial crisis and growth of the financial burden imposed on the commune, leading to the growth of its debt. The article discusses the possibilities of creating regional development at the commune level through skillfully constructing of the budget. The Author shows the benefits and opportunities resulting from the application of the concept of developmental commune budget in an annual budget planning. He suggests possible directions for the implementation of local development and the possibilities of using the geographical location and social and economic determinants, conducive to the creation of a special economic zone. According to the Author, its creation may have a positive impact on economic and social development of the Purda commune.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00