Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Założenia instytucji reverse mortgage w rządowym projekcie ustawy o odwróconym kredycie ... - Jerzy Jankowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Założenia instytucji reverse mortgage w rządowym projekcie ustawy o odwróconym kredycie ... - Jerzy Jankowski

Tylko online

12,00 zł

18 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Jerzy Jankowski

Tytuł: Założenia instytucji reverse mortgage w rządowym projekcie ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Propozycje zmian

Słowa kluczowe: reverse mortgage, odwrócony kredyt, instytucje reverse mortgage

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Jerzy Jankowski, Spółdzielczy Instytut Naukowy, ul. Władysława IV 22, 81–743 Sopot

E-mail autora: zrsmrp@zrsmrp.com.pl

Streszczenie: W ocenie autora instytucja oraz idea odwróconego kredytu hipotecznego jest niewątpliwie słuszna, jednakże tempo prac polskiego parlamentu nad kolejno zgłaszanymi projektami ustaw w przedmiocie odwróconego kredytu hipotecznego powinno budzić wielkie zaniepokojenie. Wprowadzenie w Polsce regulacji prawnych w zakresie odwróconego kredytu hipotecznego umożliwi osobom, którym przysługuje prawo własności albo prawo użytkowania wieczystego gruntu lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, uzyskanie dodatkowych środków finansowych poprzez odmrożenie kapitału zakumulowanego w nieruchomościach w ramach usług świadczonych przez podmioty, których działalność jest objęta nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego lub właściwych organów nadzoru w innych niż Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej. Istotą odwróconego kredytu hipotecznego jest bowiem brak obowiązku jego zwrotu do dnia śmierci kredytobiorcy lub – w zależności od przyjętych rozwiązań prawnych – do określonego momentu po śmierci kredytobiorcy.

Author: Jankowski Jerzy, PhD

Title: Assumptions of reverse mortgage institutions in the government's draft law on reverse mortgage. Proposals of changes

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII, number: 4 (65), pages: 86–90

Keywords: reverse mortgage, reverse mortgage institutions

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Jerzy Jankowski, Spoldzielczy Instytut Naukowy, ul. Wladysława IV 22, 81–743 Sopot, Poland

E-mail: zrsmrp@zrsmrp.com.pl

Abstract: In the Author's appraisal the institution and the idea of reverse mortgage is certainly valid, but the pace of work of the Polish parliament on subsequently proposed draft laws concerning the reverse mortgage should raise great concern. The introduction of the reverse mortgage legislation in Poland will allow people who have the right of ownership or perpetual usufruct or cooperative ownership right to the property, to obtain additional funding through unfreezing of the capital accumulated in the property as a part of the services provided by entities, whose activities are supervised by Financial Supervision Commission or the competent supervisory authorities in EU Member States other than Poland. The essence of a reverse mortgage is in fact no obligation to reimburse it until the death of the borrower or, depending on the adopted legal solutions, until a particular time after the death of the borrower.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00