Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Dopuszczalność obejmowania przez kasę papierów wartościowych ... - Piotr Zakrzewski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Dopuszczalność obejmowania przez kasę papierów wartościowych ... - Piotr Zakrzewski

Tylko online

12,00 zł

18 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: prof. dr hab. Piotr Zakrzewski

Tytuł: Dopuszczalność obejmowania przez kasę papierów wartościowych emitowanych przez inne podmioty w zamian za wierzytelności przysługujące jej wobec członków w świetle art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

Słowa kluczowe: spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, spółdzielnie, kasy, inwestowanie środków pieniężnych przez kasy, obejmowanie papierów wartościowych przez kasy

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Piotr Zakrzewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Prawa, II Katedra Prawa Cywilnego, Al. Racławickie 14, 20–950 Lublin

E-mail autora: piotz111@interia.pl

Streszczenie: Artykuł dotyczy wykładni problematycznego art. 37 ust. 1 i 2 u. o skok, który nie jest sformułowany jednoznacznie i nasuwa wskutek tego dwojakie warianty interpretacyjne. Pierwszy zakłada, że art. 37 ust. 1 i 2 u. o skok nie ma zastosowania do przypadków nabycia przez kasę np. papierów wartościowych, jeżeli nabyła je ona w zamian za inne składniki majątkowe niż środki pieniężne, które nie są wykorzystywane na pożyczki i kredyty dla członków kas. Drugi – przeciwnie –zakłada, że z art. 37 ust. 2 u. o skok wypływa kolejna, samodzielna norma prawna, która formułuje generalny zakaz posiadania przez kasę pewnych aktywów, których wartość przekracza ustaloną granicę 8% aktywów kasy. Wykładnia art. 37 ust. 1 i 2 u. o skok ograniczona jedynie do dyrektyw językowych nie dała jasnego i jednoznacznego rezultatu, ponieważ jej wynikiem były dwie możliwości interpretacyjne. W takiej sytuacji powszechnie zarówno w piśmiennictwie, jak i orzecznictwie uznaje się za celowe sięgniecie do subsydiarnej wykładni systemowej i funkcjonalnej w celu uzasadnienia wyboru jednej z dwóch możliwości interpretacyjnych. Efektem tego będzie opowiedzenie się za pierwszym wariantem interpretacyjnym art. 37 u. o skok.

Author: Professor Zakrzewski Piotr

Title: Admissibility of encompassing securities issued by other entities in exchange for the debt to its members by a credit union in the light of the Art. 37 paragraphs 1 and 2 of the Act of November 5, 2009. on credit unions

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII, number: 4 (65), pages: 98–101

Keywords: credit unions, cooperatives, investing money by credit unions, encompassing securities by credit unions

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Piotr Zakrzewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Wydzial Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Prawa, II Katedra Prawa Cywilnego, Al. Raclawickie 14, 20–950 Lublin, Poland

E-mail: piotz111@interia.pl

Abstract: The article relates to the interpretation of a problematic Article 37 paragraphs 1 and 2 of the Act on credit unions that is not worded clearly and consequently raises two variants of interpretation. The first assumes that it shall not apply to cases such as the acquisition by the credit union of, for example, the securities, if they are acquired in exchange for other assets than cash which is not used for loans to members of the credit union. On the contrary, the second interpretation assumes that from the art. 37 paragraph 2 arises next, independent legal norm, which formulates the general prohibition on possession by the credit union of certain assets whose value exceeds the limit of 8% of the assets of this credit union. Interpretation of Art. 37 paragraphs 1 and 2 of the Act on credit unions, limited to language directives did not give a clear and unequivocal result, because it resulted in two possible interpretations. In such a situation it is common, both in the literature and judicature, to consult the subsidiary functional and systemic interpretation in order to justify the choice of one of the mentioned two possibilities. The effect of this will be to opt for the first interpretative option of art. 37 of the Act on credit unions.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00