Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Społeczna odpowiedzialność wymiaru sprawiedliwości a sądownictwo w otoczeniu społecznym - Przemysław Banasik Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Społeczna odpowiedzialność wymiaru sprawiedliwości a sądownictwo w otoczeniu społecznym - Przemysław Banasik

Tylko online

12,00 zł

18 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Przemysław Banasik

Tytuł: Społeczna odpowiedzialność wymiaru sprawiedliwości a sądownictwo w otoczeniu społecznym

Słowa kluczowe: wymiar sprawiedliwości, społeczna odpowiedzialność, zarządzanie wizerunkiem, sądownictwo, sąd w otoczeniu społecznym

Dyscyplina: ZARZĄDZANIE, FILOZOFIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Przemysław Banasik, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego, ul. Narutowicza 11, 80–233 Gdańsk

E-mail autora: przemyslawbanasik@tlen.pl

Streszczenie: Społeczna odpowiedzialność, zwłaszcza biznesu (Corporate Social Resposibility, CSR), jest koncepcją, która na całym świecie zdobywa coraz większą popularność. Badania nad tym zjawiskiem trwają już od kilku dekad i dostarczają argumentów o przełomowości perspektywy społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu organizacją. Realizacja CSR, która dla przedsiębiorstw proaktywnych i innowacyjnych stała się realną i rzeczywistą maksymą oraz elementem strategii, przynosi pozytywne wyniki, ujęte w postaci danych wymiernych i jakościowych. A zatem w praktyce oznacza to konieczność uwzględniania w działaniu (strategii) przedsiębiorstwa, obok celów ekonomicznych, również społecznych. Takie myślenie redukuje ryzyko w działalności współczesnego przedsiębiorstwa, sprzyjając przetrwaniu w długoletniej perspektywie. Maksymalizacja zysku, co prawda nadal jest postrzegana jako główne źródło wszelkiego postępu, jednak w miarę upływu czasu stało się widoczne, że działalność gospodarcza i związany z nią wzrost przynosi nie tylko pozytywne efekty, ale również skutki uboczne, takie jak degradacja środowiska naturalnego czy obniżenie jakości życia społecznego. Coraz więcej organizacji, również tych spoza biznesu, stara się przeciwdziałać tym negatywnym skutkom, podejmując szereg działań uwzględniających interesy społeczne, ochronę środowiska czy wreszcie relacje z interesariuszami (zarówno tymi zewnętrznymi, jak i z tymi wewnątrz organizacji). Powstaje zatem pytanie, czy wymiar sprawiedliwości jest jedną z tych organizacji, które społeczną odpowiedzialność powinny postrzegać jako uzupełnienie swojej misji, obok działań związanych z wymierzaniem sprawiedliwości, czy też wymiar ten powinien tkwić w tradycyjnej roli, jaka wynika z jego funkcji. Autor podejmuje próbę odpowiedzi na to pytanie, analizując relacje wymiaru sprawiedliwości z otoczeniem społecznym oraz zakreślając możliwe obszary podejmowania działań w ramach jego społecznej odpowiedzialności.

Author: Banasik Przemysław, PhD

Title: Social responsibility of the judicial system and judiciary in social surrounding

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII, number: 4 (65), pages: 26–35

Keywords: judicial system, social responsibility, image management, judiciary, court in social surrounding

Discipline: MANAGEMENT, PHILOSOPHY

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Przemysław Banasik, Politechnika Gdanska, Wydzial Zarzadzania i Ekonomii, Katedra Przedsiebiorczosci i Prawa Gospodarczego, ul. Narutowicza 11, 80–233 Gdansk, Poland

E-mail: przemyslawbanasik@tlen.pl

Abstract: The concept of social responsibility has become increasingly popular in the world, especially in business (Corporate Social Responsibility, CSR). Scientific research on this subject has been conducted for some decades now and has brought enough evidence to show that it is a groundbreaking prospect to implement social responsibility in organization management process. CSR, which has become true maxim and important element of strategy for proactive and innovative companies, has been bringing positive results reflected in qualitative and quantitative data. This means it is essential to acknowledge in actions (and strategy) of an enterprise not only economical goals, but also social ones. This way of thinking reduces business risk and helps company to sustain in a long-term perspective. While maximizing profits is still perceived as the main source of any progress, it has become evident that economic activity and growth bring not only positive consequences, but also negative side effects such as environmental degradation or diminution of social life quality. A rising number of organizations, also among those not related to business, try to prevent these adverse effects by taking actions which also consider social interests, environmental protection, and finally stakeholders relations (both inside and outside an organization). The question therefore arises whether the judicial system is one of these organizations that should consider social responsibility as a vital part of its mission, aside from imposing justice, or should it maintain its traditional role. The Author's attempt is to answer this question by analyzing relationship between the judicial system and its social surrounding and by focusing on areas where socially responsible actions could be taken.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00