Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Działalność gospodarcza lub zawodowa jako element definicji przedsiębiorcy - Piotr Kubiński Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Działalność gospodarcza lub zawodowa jako element definicji przedsiębiorcy - Piotr Kubiński

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Piotr Kubiński

Tytuł: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA LUB ZAWODOWA JAKO ELEMENT DEFINICJI PRZEDSIĘBIORCY

Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, działalność zawodowa, działalność zarobkowa, działalność zorganizowana, działalność wykonywana w sposób ciągły, przedsiębiorca

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Piotr Kubiński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego, al. Warszawska 98, 10–702 Olsztyn

E-mail autorakupio@gazeta.pl

Streszczenie: Ważne znaczenie w definicji przedsiębiorcy ma jej aspekt przedmiotowy. Podstawowy problem w tej mierze dotyczy definicji działalności gospodarczej. Opracowanie jest próbą przedstawienia uwag dotyczących działalności gospodarczej ujętych przede wszystkim w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. W tym zakresie autor podkreśla, że definicja działalności gospodarczej była wcześniej uregulowana w ustawie o działalności gospodarczej oraz w ustawie Prawo działalności gospodarczej, które obowiązywały w Polsce od końca lat osiemdziesiątych do momentu wejścia w życie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W opracowaniu tym podjęto również niezbędną analizę cech działalności gospodarczej takich jak: działalność zarobkowa, działalność zorganizowana oraz działalność wykonywana w sposób ciągły. W artykule w sposób wszechstronny omawia się prowadzenie działalności gospodarczej bądź zawodowej przez przedsiębiorcę. Oprócz analizy aktów normatywnych w opracowaniu wykorzystano orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz poglądy doktryny.

Authors: Kubiński Piotr, PhD

Title: BUSINESS ACTIVITIES OR OCCUPATION AS PART OF ENTERPRENEUR’S DEFINITION (Działalność gospodarcza lub zawodowa jako element definicji przedsiębiorcy)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2010 , vol:.13, number: 3(48), pages:

Keywords: economic activity, occupation, gainful activity, organized activities, activities performed in a continuous manner, entrepreneur

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Piotr KubiNski, Uniwersytet WarmiNsko-Mazurski, WydziaL Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego, al. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn, Poland

E-mail: kupio@gazeta.pl

Abstract: Important role in defining entrepreneur has the objective aspect. The basic problem in this respect concerns the definition of economic activity. The study is an attempt to comment on the remarks on economic activities covered primarily in the Act on freedom of economic activity. In this respect, the author stresses that the definition of economic activity has previously been regulated by the Act on business activity and the Act on business law, which had been in force in Poland since the late eighties until the entry into force of the Act on freedom of economic activity. The author also made an analysis of characteristics of such economic activities as: gainful activity, organized activities and the activities carried out continuously. The article discusses comprehensively way to conduct business or professional activity by entrepreneur. In addition to examining the development of normative acts, the article shows decisions of the Supreme Court and the Supreme Administrative Court, and the views of doctrine.


Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00