Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w świetle ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. ... - Tomasz Barszcz Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w świetle ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. ... - Tomasz Barszcz

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Tomasz Barszcz

Tytuł: SPÓŁDZIELCZE KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWE W ŚWIETLE USTAWY Z DNIA 5 LISTOPADA 2009 R. O SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH

Słowa kluczowe: spółdzielcze kasy oszczędnościowe-kredytowe, nowa ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

Dyscyplina: PRAWO SPÓŁDZIELCZE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu:

E-mail autoratomaszbarszcz@o2.pl

Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest wskazanie najważniejszych zmian, jakie wnosi nowa ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w części dotyczącej nowej struktury organów, procesu tworzenia kas, stosunku członkostwa w kasie oraz nowej roli Kasy Krajowej. Zdaniem autora, nowa ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w kształcie uchwalonym przez parlament zasadniczo zmienia sposób funkcjonowania kas. Intencją ustawodawcy wskazaną w uzasadnieniu do projektu było przede wszystkim ustanowienie nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego w celu zapewnienia członkom kas bezpieczeństwa. Można odnieść wrażenie, że większość wskazanych w artykule przepisów ma na celu nie ochronę członków i zapewnienie rzetelnego państwowego nadzoru, lecz osłabienie konkurencyjności s.k.o.k. w stosunku do banków. Uwagę autora zwraca również fakt, że w trakcie światowego kryzysu gospodarczego, ustawa regulująca segment, który radzi sobie doskonale na rynku finansowym, stale zwiększa liczbę członków oraz osiąga coraz lepsze wyniki finansowe, zostaje fundamentalnie zmieniona.

Authors: Barszcz Tomasz, PhD student

Title: CREDIT UNIONS UNDER THE ACT OF 5TH NOVEMBER 2009 ON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS (Spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe w świetle ustawy z dnia 5 listopada 2009r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2010 , vol:.13, number: 3(48), pages:

Keywords: SKOK credit unions, the new law on SKOK credit unions

Discipline: COOPERATIVE LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address):

E-mail: tomaszbarszcz@o2.pl

Abstract: The purpose of this article is to identify the major changes in the new law on savings and loans associations in the section concerning the new structure of authorities, the process of creating credit unions, membership and the new role of the National SKOK. In author’s opinion the new law on savings and loans associations in the form passed by the parliament essentially changes the way of functioning of the SKOK credit unions. The intention of the legislator which was indicated in a justification to the draft of law on SKOK credit unions was primarily to establish surveillance of the Financial Supervision Commission, to ensure the safety of SKOK credit unions’ members. It seems that most indicated regulations aims not to protect members or ensure a fair state supervision, but to reduce the competitiveness of SKOK credit unions in relation to the banks. The author also draws attention to the fact that during the world economical crisis, the new law regulating the segment, which handles well in the financial market, steadily increases the number of members and reaches more and better financial results, has been fundamentally changed.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00