Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Płynność sektora bankowego w Polsce a makrootoczenie jako jej determinanta - Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Płynność sektora bankowego w Polsce a makrootoczenie jako jej determinanta - Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Gabriela Golawska-Witkowska, prof. dr hab. Anna Rzeczycka

Tytuł: PŁYNNOŚĆ SEKTORA BANKOWEGO A MAKROOTOCZENIE JAKO JEJ DETERMINANTA

Słowa kluczowe: płynność sektora bankowego, normy płynności, rodzaje płynności, determinanty płynności

Dyscyplina: FINANSE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autorek tekstu: Gabriela Golawska-Witkowska, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Finansów, ul. Traugutta 79, 80–952 Gdańsk; Anna Rzeczycka, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Finansów, ul. Traugutta 79, 80–952 Gdańsk

E-mail autorekg.golawska@gmail.comrzeczycka@interia.pl

Streszczenie: Działalność bankowa jest narażona na ryzyko. Jest to zarówno ryzyko kredytowe, stopy procentowej, walutowe, operacyjne i wiele innych, często w konsekwencji negatywnie wpływających na płynność banku. Oznacza to, że negatywnym skutkiem może być nie tylko generowanie ujemnego wyniku finansowego, czy obniżenie poziomu kapitału własnego. Gorszą konsekwencją jest utrata płynności, prowadząca nawet do upadłości banku.

Celem publikacji jest wskazanie czynników wpływających na płynność banku, w szczególności tych znajdujących się w jego makrootoczeniu oraz wskazanie norm ostrożnościowych, przydatnych w pomiarze tej płynności.

Authors: Golawska-Witkowska Gabriela, PhD, Professor Rzeczycka Anna

Title: LIQUIDITY OF THE BANKING SECTOR AND THE MACRO-ENVIRINMENT AS ITS DETERMINANT (Płynność sektora bankowego a makrootoczenie jako jej determinanta)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2010 , vol:.13, number: 3(48), pages:

Keywords: banking sector liquidity, liquidity standards, types of liquidity, liquidity determinants

Discipline: FINANCE

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Gabriela Golawska-Witkowska, Politechnika Gdanska, Wydzial Zarzadzania i Ekonomii, Katedra Finansow, ul. Traugutta 79, 80-952 Gdansk, Poland;

Anna Rzeczycka, Politechnika Gdanska, Wydzial Zarzadzania i Ekonomii, Katedra Finansow, ul. Traugutta 79, 80-952 Gdansk, Poland

E-mail: g.golawska@gmail.com

rzeczycka@interia.pl

Abstract: Risk is inevitably connected with banking activity. It is a credit, interest rate, currency or operation risk, and many others, often as a consequence adversely affecting the bank's liquidity. This means that the negative effect may not only generate negative financial results or reduce the level of equity. Even worse consequence is the loss of liquidity, leading up to the bank's bankruptcy.

The aim of this publication is to identify factors influencing the bank's liquidity, particularly those in its macro-environment, and an indication of prudential standards, useful in the measurement of liquidity.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00