Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Odpowiedzialność cywilnoprawna banku za naruszenie tajemnicy bankowej przez jego byłego pracownika - Przemysław Gumiński Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Odpowiedzialność cywilnoprawna banku za naruszenie tajemnicy bankowej przez jego byłego pracownika - Przemysław Gumiński

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Przemysław W. Gumiński

Tytuł: ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNA BANKU ZA NARUSZENIE TAJEMNICY BANKOWEJ PRZEZ JEGO BYŁEGO PRACOWNIKA

Słowa kluczowe: tajemnica bankowa, odpowiedzialność banku, odpowiedzialność deliktowa, odpowiedzialność kontraktowa

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Przemysław Gumiński, Sąd Najwyższy, Izba Cywilna, Pl. Krasińskich 2/4/6, 00–951 Warszawa

E-mail autoraastcgp@sn.pl

Streszczenie: Artykuł dotyczy problematyki naruszenia tajemnicy bankowej przez byłego pracownika banku oraz odpowiedzialności prawnej banku za ujawnienie informacji konfidencjonalnych (poufnych) klienta, objętych tą tajemnicą. W dniu 19 lutego 2010 r. zapadł wyrok Sądu Najwyższego o sygn. akt IV CSK 428/09 – niepublikowany, wyjaśniający zagadnienia związane z podstawami prawnymi odpowiedzialności banku za naruszenie tajemnicy bankowej. Przedmiotem artykułu jest, zatem, analiza podstaw odpowiedzialności prawnej banku za naruszenie tajemnicy bankowej oraz czasokresu związania tajemnicą bankową, aktualnych i byłych pracowników banku, ewentualnie osób, za pośrednictwem których bank dokonuje czynności bankowych.

Wobec wątpliwości, czy przepis art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, stanowi samodzielną podstawę prawną odpowiedzialności banku za szkodę spowodowaną ujawnieniem tajemnicy bankowej, przyjęto, że przepis ten nie może stanowić samodzielnej podstawy odpowiedzialności banku za szkody wynikające z ujawnienia tej tajemnicy i wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem. Uznano, że art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, może stanowić – w powiązaniu z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego – podstawę odpowiedzialności banku bądź to kontraktowej (art. 471, 474 k.c.), bądź to deliktowej (art. 415, 429, 430 k.c.). Obowiązek dochowania tajemnicy bankowej, ciążącej na pracowniku banku, wchodzi natomiast w rachubę nie tylko na czas trwania stosunku pracy, ale i na okres po jego ustaniu, więc bezterminowo.

Authors: Gumiński Przemysław W.

Title: THE CIVIL LIABILITY OF THE BANK FOR VIOLATING BANKING SECRECY BY HIS FORMER EMPLOYEE (Odpowiedzialność cywilnoprawna banku za naruszenie tajemnicy bankowej przez jego byłego pracownika)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2010 , vol:.13, number: 3(48), pages:

Keywords: banking secrecy, bank's liability, tort liability, contractual liability

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Przemyslaw Guminski, Sad Najwyzszy, Izba Cywilna, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa, Poland

E-mail: astcgp@sn.pl

Abstract: The article concerns the issue of banking secrecy violation by a former employee of the bank and the bank’s liability for disclosing client’s confidential information. On 19th February 2010 the Supreme Court made the verdict (signature Act IV CSK 428/09 – unpublished), that explains the issues related to the legal basis of the bank’s liability for violating banking secrecy. The aim of this article is, therefore, to analyse the basics of the bank’s liability for violating bank secrecy and period in which current and former bank employees or individuals, through which the bank makes banking operations are bind by bank secrecy. Considering doubt, whether the provision of Article 105, Paragraph 5 of the Act of 29 August 1997 Banking Law, is an independent legal basis for the bank’s liability for damage caused by disclosure of banking secrecy, it was assumed that this provision can not serve as an independent basis of liability of the bank for damages resulting from the disclosure of this secret and use it for purposes not intended. It was considered that Article 105, Paragraph 5 of the Act of 29 August 1997 Banking Law can provide - in conjunction with the relevant provisions of the Civil Code - the basis for contractual liability (Article 471, 474 Civil Code), or a tort liability of a bank (Art. 415, 429, 430 Civil Code). Banking secrecy obligation, which rests on bank employee, keeps its validity not only for the duration of the employment relationship, but also in the period after its termination, so in perpetuity.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00