Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Czy sponsoring jest czynnością prawną odpłatną? Uwagi w sprawie charakteru prawnego umowy sponsoringu - Mariusz Grabowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Czy sponsoring jest czynnością prawną odpłatną? Uwagi w sprawie charakteru prawnego umowy sponsoringu - Mariusz Grabowski

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Mariusz K. Grabowski

Tytuł: CZY SPONSORING JEST CZYNNOŚCIĄ PRAWNĄ ODPŁATNĄ? UWAGI W SPRAWIE CHARAKTERU PRAWNEGO UMOWY SPONSORINGU

Słowa kluczowe: bezskuteczność czynności prawnej, czynność prawna nieodpłatna, czynność prawna odpłatna, obowiązki sponsora, obowiązki sponsorowanego

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Mariusz Grabowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, I Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Al. Racławickie 14, 20–950 Lublin

E-mail autoragrabowski@kul.pl

Streszczenie: Przedmiotem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy umowa sponsoringu jest czynnością prawną odpłatną, czy też odpłatność nie należy do istoty sponsoringu. Poruszane zagadnienie wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. W szczególności w odniesieniu do obowiązków stron oraz sposobu i ważności wykonania zobowiązań. Autor analizuje na wstępie istotę sponsoringu i określa jego społeczno-gospodarczy cel i funkcję. Są nimi promocja oznaczeń sponsora oraz uzyskanie przez sponsorowanego środków majątkowych na rzecz realizacji określonego przedsięwzięcia. Analiza zjawiska prowadzi do konkluzji, że umowa sponsoringu nie jest wyłącznie czynnością nieodpłatną. Płaszczyzną sporu jest, więc dylemat, czy istotą umowy sponsoringu jest jej odpłatność, czy przeciwnie, odpłatność nie należy do prawnej istoty umowy sponsoringu, która może być odpłatna albo nieodpłatna. Odwołując się do stanowiska subiektywnych kryteriów oceny, w szczególności kryterium celu, dla którego strony przystępują do umowy, autor stwierdza, że odpłatność należy do istoty sponsoringu. Kwestionuje on m.in. zasadność argumentu o trudności w oszacowaniu korzyści majątkowych w sponsoringu. Argument ten, odwołuje się, bowiem – zdaniem autora – do okoliczności wykraczających poza płaszczyznę umowy sponsoringu. W rezultacie wprowadza dowolność kryteriów, które uniemożliwiają dokonanie jednoznacznych ocen i prowadzą donikąd. Również sama trudność dokonywania oceny nie może być tutaj kryterium rozstrzygającym.

Authors: Grabowski Mariusz K., PhD

Title: IS THE SPONSORSHIP LEGAL REPAYABLE ACT? COMMENTS ON THE LEGAL NATURE OF SPONSORSHIP AREEMENT (Czy sponsoring jest czynnością prawną odpłatną? Uwagi w sprawie charakteru prawnego umowy sponsoringu)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2010 , vol:.13, number: 3(48), pages:

Keywords: ineffectiveness of the proceedings, gratuitous act in law, repayable act in law, sponsor’s obligations, sponsored obligations

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Mariusz Grabowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, I Katedra Prawa Cywilnego, Wydzial Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Al. Raclawickie 14, 20-950 Lublin, Poland

E-mail: grabowski@kul.pl

Abstract: The article aim is to answer the question whether the sponsorship agreement is a repayable act in law or remuneration is not the substance of sponsorship. This subject raises serious legal consequences, in particular with regard to the obligations of the parties and the manner and validity of the obligations. The author analyzes the nature of sponsorship and determines its socio-economic purpose and function. These are promoting the sponsor’s signs and obtaining the assets for the implementation of specific project by sponsored. Analysis of the phenomenon leads to the conclusion that the contract of sponsorship is not only gratuitous activity. This brings the dilemma about the essence sponsorship- if fees are essential or, on the contrary, the remuneration is not a legal substance of the agreement of sponsorship, which can be paid for or free of charge. Referring to the position of subjective evaluation criteria, in particular a criterion for the purpose for which the parties enter into the contract states, the author emphasises that the remuneration should be regarded as the essence of sponsorship. The author questions the argument about the difficulties in estimating the financial benefits of sponsorship. This argument refers, in fact - according to the author - to circumstances beyond the plane of sponsorship agreements. As a result, it introduces arbitrariness of the criteria, which make it impossible to make clear assessments and lead nowhere. Also, the difficulty of evaluating the same can not be a decisive factor here.


Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00