Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Kauczukowy charakter dyspozycji z art. 585 Kodeksu spółek handlowych - Jacek Potulski, Tomasz Snarski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Kauczukowy charakter dyspozycji z art. 585 Kodeksu spółek handlowych - Jacek Potulski, Tomasz Snarski

Tylko online

12,00 zł

17 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autorzy: dr Jacek Potulski, Tomasz Snarski

Tytuł: KAUCZUKOWY CHARAKTER DYSPOZYCJI Z ART. 585 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

Słowa kluczowe: odpowiedzialność karna, zasady prawa karnego, zasada legalizmu w prawie karnym, dyspozycje kauczukowe w prawie karnym, przestępstwa gospodarcze, działanie na szkodę spółki, pozakodeksowe prawo karne

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Jacek Potulski, Katedra Prawa Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański, ul. Jana Bażyńskiego 6, 80 - 952 Gdańsk Tomasz Snarski, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, ul. Jana Bażyńskiego 6, 80-952 Gdańsk

E-mail autora: tsnarski@wp.pl; jpotulski@prawo.univ.gda.pl

Streszczenie: Autorzy artykułu prezentują podstawą zasadę prawa karnego materialnego: nullum crimen sine lege, która oznacza niemożność pociągnięcia do odpowiedzialności karnej bez określenia przestępstwa w ustawie karnej. W tym kontekście szczególnie niebezpieczne oraz niezgodne z powyższą zasadą ogólną jest stosowanie tzw. dyspozycji kauczukowych w tworzeniu norm karnoprawnych. Dyspozycje kauczukowe charakteryzują się, tym, iż są ogólnikowe i niejednoznaczne. W rezultacie można zgodnie z ich treścią uznać za przestępstwo, co do zasady jakikolwiek stan faktyczny. Przykładem użycia dyspozycji kauczukowej przez polskiego ustawodawcę jest aktualna treść art. 585 Kodeksu spółek handlowych, określającego przestępstwo działania na szkodę spółki. W ocenie autorów artykułu ta regulacja normatywna może być uznana nawet za sprzeczną z Konstytucją, a konkretnie z art. 42 ust. 1 zd. 1 Konstytucji, zgodnie z którym odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Problemy związane ze stosowaniem w praktyce przepisów karnoprawnych zawierających dyspozycje kauczukowe przemawiają za ich jednoznacznie krytyczną oceną, a w rezultacie usunięciem z systemu norm karnych. Autorzy nie negują communis opinio przemawiającej za karnoprawną odpowiedzialnością za działania na szkodę spółki, jednakże musi ona być jednoznacznie, konkretnie, w sposób zgodny z podstawowymi zasadami prawa karnego określona w normie karnoprawnej.

Authors: Potulski Jacek T., PhD; Snarski Tomasz S.

Title: RUBBER NATURE OF DISPOSABLE OF THE ARTICLE 585 OF THE COMMERCIAL COMPANY CODE (Kauczukowy charakter dyspozycji z art. 585 Kodeksu spółek handlowych)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2009, vol:.14, number: 4(45), pages: 153–158

Keywords: criminal liability, the principles of criminal law, the principle of legality in criminal law, rubber dispositions in the criminal law, economic crimes, working against the company, code-external criminal law

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Jacek Potulski, Katedra Prawa Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sadowej, Wydzial Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdanski, ul. Jana Bazynskiego 6, 80 - 952 Gdansk, Poland Tomasz Snarski, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Prawa i Administracji, ul. Jana Bazynskiego 6, 80-952 Gdansk, Poland

E-mail: tsnarski@wp.pl ; jpotulski@prawo.univ.gda.pl

Abstract: The authors of the article present the basic for principle of substantive criminal law: nullum crimen sine lege, which means the inability to criminal prosecution without specifying the crime in the Criminal Code. In this context it is dangerous and inconsistent with the foregoing general rule to use the so-called rubber disposable in the creation of criminal law standards. Rubber disposables are characterized as vague and ambiguous. As the result any actual state of affairs can be found as an offence in accordance with their terms. An example of the use of rubber disposable by the Polish legislator is the current content of the Article 585 of Commercial Companies Code, defining the offence of working against the company. In the opinion of the authors of the article, this regulation may be even considered to be in contrary to the Constitution, specifically Article 42 paragraphs 1 sent 1 of the Constitution, under which criminal liability shall be subjected only the person, who has committed a criminal offence by statute in force at the time of its commission. Problems with the practical application of criminal law acts containing rubber disposables speaks for their critical assessment, and consequently need for removing from the criminal standards system. The authors do not deny the communis opinio, which speaks for criminal liability for working against the company, but it must be set out unequivocally, specifically, and in a manner consistent with the fundamental principles of criminal law in the Criminal Law standard.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00