Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Leasing konsumencki – wybrane zagadnienia cywilnoprawne - Piotr Pałka Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Leasing konsumencki – wybrane zagadnienia cywilnoprawne - Piotr Pałka

Tylko online

12,00 zł

17 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Piotr Pałka (student) Tytuł: LEASING KONSUMENCKI – WYBRANE ZAGADNIENIA CYWILNOPRAWNE. Słowa kluczowe: leasing, konsument, kredyt Dyscyplina: PRAWO Typ dokumentu: ARTYKUŁ E-mail autora: piotr_palka@vp.pl Streszczenie: Przez umowę leasingu zgodnie 1 z przepisem art. 709 k.c. należy rozumieć umowę, przez którą finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania (usus) albo używania i pobierania pożytków (ususfructus) przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Element kredytowy w umowach leasingu zawsze był podkreślany, co uzasadnia zastosowanie przepisów ustawy o kredycie konsumenckim do umowy leasingu. Ustawodawca nie zdecydował się jednak na całościowe objęcie tą ustawą wszystkich umów o leasing konsumencki. Dla potrzeb niniejszych rozważań należy wyróżnić przede wszystkim dwa rodzaje umowy leasingu. Pierwszą kategorię stanowić będzie leasing ,,profesjonalny” w obecnym brzmieniu kodeksu cywilnego, natomiast drugą odmianę leasingu zwanego ,,konsumenckim'' konstytuuje pośrednio sam ustawodawca. Traktować ją należy jako dopuszczalną prawnie formę leasingu w obrocie konsumenckim wobec braku ograniczenia w zawieraniu umowy o kredyt konsumencki, dotyczący odpłatnego korzystania z rzeczy lub praw, jeżeli umowa ta przewiduje przejście własności rzeczy lub praw na konsumenta.

Author: Pałka Piotr, student Title: CONSUMER LEASING – SELECTED CIVIL ISSUES (Leasing konsumencki – wybrane zagadnienia cywilnoprawne) Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2009, vol:.14, number: 4(45), pages: 80–84 Keywords: leasing, consumer, credit Discipline: LAW Language: POLISH Document type: ARTICLE E-mail: piotr_palka@vp.pl Abstract: The lease, in accordance with the provisions of 1 Article 709 of the Civil Code, must be understood as an agreement by which the lessor commits, in the activities of his company, to buy from the designated vendor under the terms of this agreement, and give this thing to the lessee for use (usus) or use and usufruct (ususfructus) for a definite period, and the lessee commits to pay the lessor, in agreed instalments monetary reward at least equal to the price or pay for the acquisition of goods by lessor. Credit component of the lease agreements have always been emphasized, which justifies the application of the law on consumer credit to a leasing agreement. The legislator, however, did not decide that this Act includes all contracts for consumers leasing. For the purpose of these considerations, there should be distinguished two types of leasing agreement. The first category will be “professional” leasing in the current version of the Civil Code, while the second variation of the lease called “consumers” legislator indirectly constitutes itself. It should be treated as a legally admissible form of a lease in the consumer market, in the absence of limitations in concluding an agreement for consumer credit, concerning charged use of things or rights, if the contract provides the transfer of ownership of goods or the rights on the consumer.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00