Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Majątek likwidowanej spółdzielni (część II) - Marta Stepnowska-Michaluk Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Majątek likwidowanej spółdzielni (część II) - Marta Stepnowska-Michaluk

Tylko online

12,00 zł

17 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Marta Stepnowska-Michaluk

Tytuł: MAJĄTEK LIKWIDOWANEJ SPÓŁ- DZIELNI – CZĘŚĆ II

Słowa kluczowe: spółdzielnia, fundacja, likwidator, walne zgromadzenie, wkład niepieniężny, własność spółdzielcza

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKLUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Marta Stepnowska-Michaluk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20- 950 Lublin

E-mail autora: mstepnowska@o2.pl

Streszczenie: Po otwarciu likwidacji spółdzielnia nadal pozostaje osobą prawną i posiada swój majątek. Jednakże majątek ten nie służy już prowadzeniu przez nią działalności gospodarczej, ale jest całkowicie podporządkowany celowi likwidacji, to jest zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu interesów wierzycieli członkowie spółdzielni mogą zdecydować, że pozostały po likwidacji majątek spółdzielni zostanie przekazany jako wkład niepieniężny do utworzonej na bazie majątku spółdzielni spółki prawa handlowego. Przyjmuje się, że taka operacja gospodarcza może nastąpić zarówno już w trakcie likwidacji, jak i po jej definitywnym zakończeniu. Pierwszy ze sposobów połączony jest z likwidacją spółdzielni – tzw. „przekształcenie gospodarcze” i przebiega prawie równocześnie z postępowaniem likwidacyjnym. Drugi zaś sposób pozwala na utworzenie spółki z.o.o. dopiero po zakończeniu postępowania likwidacyjnego w oparciu o majątek zlikwidowanej spółdzielni. Nadto po zakończeniu postępowania likwidacyjnego dopuścić należy możliwość utworzenia fundacji na bazie pozostałego po likwidacji majątku spółdzielni. Wydaje się, że utworzenie tego podmiotu prawa będzie możliwie tylko na podstawie ostatniej uchwały walnego zgromadzenia, a nie na podstawie samodzielnej decyzji likwidatora, która może ograniczać uprawnienia właścicielskie członków spółdzielni.

Author: Stepnowska-Michaluk Marta, PhD

Title: ASSETS OF COOPERATIVE BEING LIQUIDATED – PART II (Majątek likwidowanej spółdzielni – część druga)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2009, vol:.14, number: 4(45), pages: 91–100

Keywords: cooperative, foundation, liquidator, general meeting, contribution in kind, cooperative property

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Marta Stepnowska-Michaluk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Raclawickie 14, 20-950 Lublin, Poland

E-mail: mstepnowska@o2.pl

Abstract: After opening of liquidation, the cooperative still remains a legal entity and is in possession of its assets. However, said assets are no longer used in carrying out the cooperative's economic activity, but are completely subordinated to the objective of the liquidation: i.e. satisfaction or securing of interests of the creditors. After satisfying the creditors or securing their interests, members of the cooperative may decide that the assets remaining after the liquidation of the cooperative will be transferred as a contribution in kind onto the commercial law company created on the basis of the cooperative's assets. It is understood that such a commercial operation may take place both already during the liquidation process, as well as after its definitive end. The first method requires complete liquidation (dissolution) of the cooperative – it is the socalled. "economic transformation" and passes almost simultaneously with the liquidation proceedings. The second method allows for formation of a limited liability company only after the end of the liquidation proceedings based on the assets of the liquidated cooperative. Moreover, after the end of liquidation also the possibility of creating a foundation based on assets remaining after the liquidation of the cooperative should be allowed. It seems that the creation of this entity will be possible only on the basis of a last resolution of the general shareholders meeting, and not on the basis of an independent decision of the liquidator, the may restrict the proprietary rights of the cooperative's members.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00