Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Na drodze do Fundacji Europejskiej - Edyta Szpura Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Na drodze do Fundacji Europejskiej - Edyta Szpura

Tylko online

12,00 zł

17 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Edyta Szpura

Tytuł: NA DRODZE DO FUNDACJI EUROPEJSKIEJ

Słowa kluczowe: fundacja europejska, prawo podatkowe Unii Europejskiej, działalność społecznie użyteczna

Dyscyplina: PRAWO EUROPEJSKIE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Edyta Szpura, administracja samorządowa, ul. Chopina 28, 20-023 Lublin

E-mail autora: edyta.szpura@gmail.com

Streszczenie: Obok dostosowania krajowego prawa fundacyjnego i podatkowego do Traktatu UE, Europa powinna dać szansę fundacjom i fundatorom, na tworzenie Fundacji Europejskiej – instrumentu adekwatnego dla obywateli Europy. Coraz większe wyzwania oraz globalna sytuacja kryzysowa zmuszają do użycia nowych rozwiązań, o międzynarodowym charakterze. Dziś obywatel Unii Europejskiej może korzystać ze swobody przepływu kapitału (z jednego kraju do innego), może korzystać z wolności swobodnego osiedlania, utworzyć europejską spółdzielnię i spółkę akcyjną, ale do tej pory nie może urzeczywistniać na płaszczyźnie europejskiej celów charytatywnych. Wielu fundatorów (osoby fizyczne i przedsiębiorcy) dysponuje majątkiem i prowadzi działalność na obszarze wielu państw, chce także prowadzić swoją działalność dobroczynną na płaszczyźnie międzynarodowej. Wyraźna różnorodność prawa fundacyjnego w Europie, oddziałuje negatywnie na działalność fundacji przekraczającą granice państw (w szczególności dotyczy to prawa podatkowego). Obywatel EU powinien dostać instrument obywatelskiego zaangażowania i uczestnictwa w ideach europejskich. Fundacja Europejska powinna stanowić nowy instrument międzynarodowej kooperacji. Nie chodzi bynajmniej o niemożliwą, a także niecelową, próbę harmonizacji lub zniesienia krajowego prawa fundacyjnego.

Author: Szpura Edyta, PhD student

Title: ON THE ROAD TO THE EUROPEAN FUNDATION (Na drodze do fundacji europejskiej)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2009, vol:.14, number: 4(45), pages: 101–110

Keywords: The European Foundation, tax law of the European Union, socially useful activities

Discipline: EUROPEAN LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Edyta Szpura, administracja samorzadowa, ul. Chopina 28, 20-023 Lublin, Poland

E-mail: edyta.szpura@gmail.com

Abstract: In addition to adapting the national tax and foundation law to the European Union Treaty, Europe should give foundations and founders opportunities for the for Europe citizens. Increasing challenges and the global crisis are forcing the use the new solutions of international character. Today, the European Union citizen can enjoy the freedom of capital flow (from one country to another), the freedom of unrestrained settlement, can establish European cooperative, and joint stock company, but so far can not realize charitable purposes at the European level. Many founders (individuals and businesses) have the assets and operate within many countries; they also want to develop their charitable activities at the international level. Distinct diversity of foundation law in Europe, affects the foundation activities exceeding the borders of countries (regarding tax law in particular). The European Union citizen should get an instrument of civil engagement and participation in European ideas. The European Foundation should be a new instrument of international cooperation. It is, by no means, about an impossible and aimless attempt to harmonize or abolish national foundation law.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00