Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Inżynieria rachunkowości w ujęciu kazualnym Ogólnej Teorii Systemów - Leszek Michalczyk Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Inżynieria rachunkowości w ujęciu kazualnym Ogólnej Teorii Systemów - Leszek Michalczyk

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Leszek Michalczyk

Tytuł: INŻYNIERIA RACHUNKOWOŚCI W UJĘCIU KAZUALNYM OGÓLNEJ TEORII SYSTEMÓW

Słowa kluczowe: rachunkowość, Ogólna Teoria Systemów, inżynieria rachunkowości, rachunkowość wariantowa

Dyscyplina: ZARZĄDZANIE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Leszek Michalczyk, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii i Zarządzania, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

E-mail autora: sanantoniospurs1@wp.pl

Streszczenie: Celem artykułu jest prezentacja koncepcji inżynierii rachunkowości w ujęciu Ogólnej Teorii Systemów. W artykule przyjęto założenie o wkomponowywaniu rachunkowości w kauzalny charakter procesów gospodarczych przedsiębiorstw stosujących procedury inżynierii rachunkowości. Ujęcie to związane jest z tworzeniem modelu inżynierii rachunkowości i procedurami jego implementacji. Inżynieria rachunkowości wykorzystuje elementy rachunkowości wariantowej w celu optymalizowania opisu efektów gospodarczych wykazywanych przez przedsiębiorstwo w jego sprawozdawczości finansowej. Ujęcie inżynierii w ramy koncepcji systemowych pozwala na obserwację jej relacji z przedsiębiorstwem a także z jego otoczeniem.

Authors: Michalczyk Leszek

Title: ACCOUNTING ENGINEERING IN A CASUAL PERSPECTIVE OF THE GENERAL SYSTEMS THEORY (Inżynieria rachunkowości w ujęciu kauzalnym Ogólnej Teorii Systemów)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2011, vol.: 14, number: 2(51), pages: 103–111

Keywords: accounting, The General Systems Theory, accounting engineering, variant accounting

Discipline: MANAGEMENT

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Leszek Michalczyk, Uniwersytet Jagiellonski, Wydzial Zarzadzania i Komunikacji Spolecznej, Instytut Ekonomii i Zarządzania, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Krakow, Poland

E-mail: sanantoniospurs1@wp.pl

Abstract: The aim of this article is to present the concept of accounting engineering in terms of General Systems Theory. In the present paper, it is assumed that accounting shares the causal character of economic processes of companies utilizing accounting engineering procedures. This view is connected to the creation of a model of accounting engineering and the procedures of its implementation. Accounting engineering uses certain elements of variant accounting in order to optimize the description of economic effects of a company, presented in its financial reports. Placing accounting engineering within the framework of systems theory allows us to observe its relation to the company as well as its surroundings.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00