Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Ochrona interesów konsumentów w Unii Europejskiej (tendencje rozwojowe) - Piotr Pałka Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Ochrona interesów konsumentów w Unii Europejskiej (tendencje rozwojowe) - Piotr Pałka

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Piotr W. Pałka

Tytuł: OCHRONA INTERESÓW KONSUMENTÓW W UNII EUROPEJSKIEJ – TENDENCJE ROZWOJOWE

Słowa kluczowe: konsument, prawo, unia europejska

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Piotr Pałka, Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji, Wydział Prawa, Katedra Prawa Cywilnego, ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia

E-mail autorapiotr_palka@vp.pl

Streszczenie: Artykuł prezentuje różne sposoby definiowania pojęcia konsumenta, a także podstawowe uprawnienia konsumenckie w obrocie cywilnoprawnym na tle prawa krajowego oraz porządku prawnego Unii Europejskiej. We współczesnym obrocie cywilnoprawnym zdominowanym przez przedsiębiorców, należy wskazać podstawowe aspekty ochrony słabszej strony umowy, osoby fizycznej dokonującej czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Wydaje się, iż konieczne jest rozważenie kodyfikacji europejskiego prawa konsumenckiego w jednym akcie prawnym, który poprzez przyjęcie systemu norm cywilnoprawnych wespół z normami publicznoprawnymi, przy jednoczesnym recypowaniu przepisu art. 221 k.c. przyczyniłby się do wyodrębnienia obrotu konsumenckiego w Unii Europejskiej, a także uchroniłby porządki prawne państw członkowskich przed rozbieżnościami wynikającymi z abstrakcyjnych i mało precyzyjnych aktów prawa pochodnego Unii Europejskiej.

Authors: Pałka Piotr W, PhD student

Title: PROTECTION OF CONSUMERS’ INTERESTS IN THE EUROPEAN UNION – DEVELOPMENT TRENDS (Ochrona interesów konsumentów w Unii Europejskiej – tendencje rozwojowe)

Keywords: consumer, law, European Union

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Piotr Pałka, Szkoła Wyzsza Prawa i Dyplomacji, Wydzial Prawa, Katedra Prawa Cywilnego, ul. Slaska 35/37, 81-310 Gdynia, Poland

E-mail: piotr_palka@vp.pl

Abstract: The article presents different ways of defining the concept of consumer, as well as basic consumer rights in the civil law transactions against the background of national law and the law of European Union. In contemporary civil law transactions, dominated by business, what should be emphasised are fundamental aspects of the protection of weaker contracting party – the individual making the legal actions, not directly related to his business or professional activity. It seems that it is necessary to consider the codification of European consumer law in a single instrument, which, through the adoption of civil standards’ system together with public standards, while adopting Art. 221 of Civil Code, would contribute to single out consumer marketing in the European Union, and also would save the legal systems of Member States from the divergence arising from the abstract and imprecise secondary legislation acts of European Union.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00