Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Europejski portret przedsiębiorcy słowami malowany ... - Justyna Szybska-Lewandowska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Europejski portret przedsiębiorcy słowami malowany ... - Justyna Szybska-Lewandowska

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Justyna Szybska-Lewandowska

Tytuł: EUROPEJSKI PORTRET PRZEDSIĘBIORCY SŁOWAMI MALOWANY… CZYLI JAKI JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCO?

Słowa kluczowe: przedsiębiorca, przedsiębiorczość. MSP, image przedsiębiorcy, cechy osobowościowe przedsiębiorcy

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Justyna Szybska-Lewandowska, Jabil Circuit Poland, ul. Lotnicza 2, 82-500 Kwidzyn

E-mail autorajustyna.szybska@wp.pl

Streszczenie: Rozwój przedsiębiorczości przynosi wiele korzyści, zarówno w sensie stricte ekonomicznym, jak i społecznym. Często przedsiębiorczość jest pojmowana także jako swoista siła napędowa dla tworzenia nowych miejsc pracy, warunków do współzawodnictwa oraz wzrostu gospodarczego. Sukces mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa w bardzo dużej mierze zależy od jego właścicieli. Przedsiębiorcy niewątpliwie powinni wykazywać się dużą dawka pomysłowości, samozaparciem w dążeniu do rozwiązywania trudnych i skomplikowanych sytuacji oraz być otwarci na zjawisko konkurencyjności, co potwierdzają badania ankietowe przeprowadzone przez Komisję Europejską na przełomie lat 2009/2010. Wnikliwie poddano także analizie image współczesnych przedsiębiorców, którzy z jednej strony przybierają postać kreatorów nowych miejsc pracy, z drugiej – odbierani są przez społeczeństwo EU 27 jako wyzyskiwacze, nastawieni tylko i wyłącznie na własne korzyści finansowe. Takie zdanie podzielają także polscy respondenci ankiety Komisji Europejskiej – tylko 33% ankietowanych wskazywało na pozytywy przedsiębiorców. Pomimo spadającej reputacji dla grona biznesu, śmiałków rozpoczynających własną działalność gospodarczą przybywa z roku na rok. Europa potrzebuje nowych przedsiębiorców, a Komisja Europejska szuka coraz to nowszych rozwiązań, dzięki którym potencjalni przedsiębiorcy zostaną zachęceni i zmotywowani do założenia własnej firmy. W końcu przedsiębiorca – też człowiek.

Authors: Szybska-Lewandowska Justyna

Title: EUROPEAN PORTRAIT OF A BUSINESSMAN PAINTED IN WORDS… WHAT IS A BUSINESSMAN LIKE? (Europejski portret przedsiębiorcy słowami malowany… czyli jaki jestes przedsiebiorco?)

Keywords: entrepreneur, enterprise, SME, image of entrepreneur, characteristics of entrepreneur

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Justyna Szybska – Lewandowska, Jabil Circuit Poland, ul. Lotnicza 2, 82-500 Kwidzyn, Poland

E-mail: justyna.szybska@wp.pl

Abstract: Development of entrepreneurship has many benefits, both in purely economic as well as social terms. Entrepreneurship is often understood as a specific driving force in creating new jobs, conditions for competition and economic growth. The success of micro, small and medium enterprise in large measure depends on its owners. Entrepreneurs should certainly have a large dose of creativity and self-determination in order to solve difficult and complicated situations and be open to the phenomenon of competitiveness, which is confirmed by a survey conducted by the European Commission at the turn of 2009/2010.

The study carefully analyzed the image of modern businessmen, who on the one hand take the form of creators of new jobs and on the other hand are perceived by society of EU 27 as exploiters, oriented only to their own financial benefit. Despite the declining reputation of the business group, the number of adventurers who are starting their own business is increasing from year to year. Europe needs new businessmen, and the European Commission is looking for newer solutions due to which potential businessmen will be encouraged and motivated to start their own business. A businessman is a man, after all.


Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00