Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego ... - Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego ... - Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Gabriela Golawska-Witkowska, prof. dr hab. Anna Rzeczycka

Tytuł: POLITYKA PIENIĘŻNA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO A MONETARNA I WALUTOWA KONWERGENCJA

Słowa kluczowe: polityka monetarna, normy konwergencji

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczyska, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Zakład Finansów, ul. Traugutta 79, 80-952 Gdańsk

E-mail autora: Gabriela Golawska-Witkowska: g.golawska@gmail.com, Anna Rzeczyska: rzeczycka@interia.pl

Streszczenie: Skutkiem wejścia Polski w struktury UE w 2004r jest dążenie do członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej. Wymaga to jednak spełnienia określonych w Traktacie z Maastricht kryteriów konwergencji – monetarnych, walutowych i fiskalnych.

W opracowaniu podjęto próbę określenia skuteczności polityki pieniężnej NBP w działaniach zmierzających do wypełnienie monetarnych i walutowych norm konwergencji w latach 2004–2010. Za pomocą tradycyjnej triady celów (kontrola kursu walutowego, podaży pieniądza oraz stóp procentowych) oraz bezpośredniego celu inflacyjnego stwierdzono, że działania w badanych obszarach nie zapewniają wypełnienia norm konwergencji – monetarnych i walutowych.

Authors: Golawska-Witkowska Gabriela, PhD, professor Rzeczyska Anna

Title: THE MONETARY POLITICS OF NATIONAL POLISH BANK AND MONETARY AND CURRENCY COVERGENCE (Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego a monetarna i walutowa konwergencja)

Keywords: monetary politics, norms of convergence

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczyska, Politechnika Gdanska, Wydzial Zarzadzania i Ekonomii, Zaklad Finansow, ul. Traugutta 79, 80-952 Gdansk, Poland

E-mail: Gabriela Golawska-Witkowska: g.golawska@gmail.com

Anna Rzeczyska: rzeczycka@interia.pl

Abstract: The entry of Poland into the structures of UE in 2004 results in aspiration to become a member of The Economic and Monetary Union. This requires, however, fulfillment of the convergence criteria, described in the Treaty from the Maastricht – monetary, currency and fiscal.

The study tries to assess the effectiveness of the money politics of Polish National Bank in activities aiming to fulfill the monetary and currency norms of convergence in years 2004–2010. Using the traditional triad of aims (the control of currency rate, the supply of money and interest rate) and the direct inflationary aim the Authors stated that activities in studied areas does not assure the fulfillment of the norms of convergence – currency and monetary.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00