Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Kryzys globalny a sytuacja gospodarcza Polski - Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Kryzys globalny a sytuacja gospodarcza Polski - Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka

Tylko online

12,00 zł

17 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Gabriela Golawska-Witkowska, dr hab. Anna Rzeczycka, prof. PG

Tytuł: KRYZYS GLOBALNY A SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI

Słowa kluczowe: kryzys globalny, sytuacja gospodarcza Polski, źródła międzynarodowych problemów gospodarczych, sytuacje kryzysowe, plany antykryzysowe, globalizacja

Dyscyplina: EKONOMIA, FINANSE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczyska, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Finansów, ul. Traugutta 79, 80-952 Gdańsk

E-mail autora: Gabriela Golawska-Witkowska: g.golawska@gmail.com

Anna Rzeczyska: rzeczycka@interia.pl

Streszczenie: W opracowaniu określono źródła międzynarodowych problemów gospodarczych oraz wskazano ich konsekwencje, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji gospodarczej Polski.

Stwierdzono, że w okresie globalizacji działa tzw. efekt domina, powodując nasilanie się w poszczególnych krajach sytuacji kryzysowych. Niedostrzeżone w porę problemy gospodarcze przekształcają się w realne kryzysy, w tym finansowe. W związku z tym,  kraje całego świata podjęły różne strategie walki z kryzysem i stworzyły swoje plany antykryzysowe. Zauważono jednak, że w dobie globalizacji brak jest koordynacji wspólnych działań pomiędzy państwami.

Authors: Golawska-Witkowska Gabriela, PhD, Professor Rzeczycka Anna

Title: GLOBAL CRISIS AND THE ECONIMIC SITUATION OF POLAND (Kryzys globalny a sytuacja gospodarcza Polski.)

Keywords: global crisis, economic situation of Poland, sources of international economic problems, critical situations, anti-crisis plans, globalization.

Discipline: ECONOMICS, FINANCE

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczyska, Politechnika Gdanska, Wydzial Zarzadzania i Ekonomii, Katedra Finansow, ul. Traugutta 79, 80-952 Gdansk, Poland

E-mail: Gabriela Golawska-Witkowska: g.golawska@gmail.com, Anna Rzeczyskarzeczycka@interia.pl

Abstract: The article identifies the sources of international economic problems and points out their consequences, with special regard to the economic situation of Poland.

It was stated that in the global terms we can observe so-called domino’s effect, causing intensification of critical situations in the particular countries. Economic problems, which are not noticed in time, turn into real crises, inter alia financial ones. Therefore, countries around the world have taken different approaches to the crisis and have set up their anti-crisis plans. It was noted however, that in the era of globalization, there is lack in coordination of joint actions between countries.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00