Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Korupcja w ujęciu nowej ekonomii instytucjonalnej i jej wpływ na wzrost gospodarczy - Paweł Brzustewicz Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Korupcja w ujęciu nowej ekonomii instytucjonalnej i jej wpływ na wzrost gospodarczy - Paweł Brzustewicz

Tylko online

12,00 zł

17 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Paweł Brzustewicz

Tytuł: KORUPCJA W UJĘCIU NOWEJ EKONOMII INSTYTUCJONALNEJ I JEJ WPŁYW NA WZROST GOSPODARCZY

Słowa kluczowe: korupcja, nowa ekonomia instytucjonalna, wzrost gospodarczy

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Paweł Brzustewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Marketingu, Handlu i Logistyki, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń

E-mail autorapawelbrzustewicz@op.pl

Streszczenie: Istnienie słabo ukształtowanego systemu instytucjonalnego prowadzi do obniżenia efektywności funkcjonowania gospodarki oraz pozostawia lukę dla tworzenia się instytucji nieformalnych, takich jak zachowania korupcyjne. Wywierają one negatywny wpływ na gospodarkę i społeczeństwo działając bezpośrednio na pozostałe elementy systemu instytucjonalnego takie jak: inwestycje, edukacja, polityka handlowa, stabilność polityczna, stan finansów publicznych czy otoczenie instytucjonalne.

Postęp, który dokonał się w technikach pomiaru korupcji, stworzył możliwości do szacowania jej wpływu na czynniki wzrostu gospodarczego. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają pośredni negatywny wpływ korupcji na wzrost gospodarczy mierzony produktem krajowym brutto (PKB). Mimo to można również spotkać badaczy stawiających tezę o neutralnym bądź pozytywnym jej oddziaływaniu na gospodarkę.

Authors: Brzustewicz Paweł

Title: CORRUPTION IN TERMS OF NEW INSTITUTIONAL ECONOMICS AND ITS IMPACT ON ECONIMIC GROWTH (Korupcja w ujęciu nowej ekonomii instytucjonalnej i jej wpływ na wzrost gospodarczy.)

Keywords: corruption, new institutional economics, economic growth

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Paweł Brzustewicz, Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Wydzial Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania, Katedra Marketingu, Handlu i Logistyki, ul. Gagarina 13, 87-100 Torun, Poland

E-mail: pawelbrzustewicz@op.pl

Abstract: The existence of poorly shaped institutional system leads to a reduction in the efficiency of economy functioning and leaves a gap for creation of informal institutions, such as the corrupt behaviour. Corruption has a negative impact on the economy and society, affecting directly other elements of the institutional system, such as: investment, education, trade policy, political stability, public finances and institutional environment.

The progress made in the techniques of measuring corruption, has created the possibility to estimate its impact on growth factors. The results of these analyses indicate the indirect negative impact of corruption on economic growth measured by gross domestic product (GDP). Still some researchers notice also a neutral or positive impact of corruption on economy.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00