Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Zarządzanie spółdzielczymi zasobami mieszkaniowymi - Iwona Drozd-Jaśniewicz, Jerzy Jankowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Zarządzanie spółdzielczymi zasobami mieszkaniowymi - Iwona Drozd-Jaśniewicz, Jerzy Jankowski

Tylko online

12,00 zł

17 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Iwona Drozd-Jaśniewicz, dr Jerzy Jankowski

Tytuł: ZARZĄDZANIE SPÓŁDZIELCZYMI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Słowa kluczowe: zarządzanie, spółdzielcze zasoby mieszkaniowe, opłaty eksploatacyjne, koszty administrowania

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Iwona Drozd-Jaśniewicz, Jerzy Jankowski, Krajowa Rada Spółdzielcza, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa

E-mail autora: Iwona Drozd-Jaśniewicz: drozdi@krs.com.pl

Streszczenie: Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi wiąże się z jednej strony z pozyskaniem środków finansowych od osób zamieszkałych w danych zasobach na ich utrzymanie, a z drugiej strony umiejętnością efektywnego wykorzystania i gospodarowania tymi środkami. W opracowaniu podjęto próbę dokonania oceny efektywności zarządzania spółdzielczymi zasobami mieszkaniowymi. W wyniku przeprowadzonych badań własnych, a także na podstawie zaprezentowanych danych statystycznych stwierdzono, iż spółdzielcze zasoby mieszkaniowe są zarządzane nowocześnie według obowiązujących przepisów prawa, z poszanowaniem praw osób w nich zamieszkujących oraz przy przysporzeniu korzyści materialnych i niematerialnych w formie poprawy jakości warunków bytowych osób w nich zamieszkujących. Świadczy o tym fakt, iż najniższe opłaty eksploatacyjne w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu odnotowano w zasobach spółdzielczych. Ponadto koszty administrowania i zarządzania zasobami spółdzielczymi również były najniższe w porównaniu do wszystkich innych zasobów mieszkalnych. Wyposażenie spółdzielczych lokali mieszkalnych w instalacje centralnego ogrzewania ukształtowało się najkorzystniej na tle zasobów komunalnych, Skarbu Państwa oraz wspólnot mieszkaniowych. Dodatkowo najwyższe nakłady na remonty i modernizację zostały odnotowane właśnie w zasobach spółdzielczych, które charakteryzują się najniższą luką remontową oraz wysokim stopniem wykonania termomodernizacji.

W konkluzji opracowania wysnuto wniosek, iż spółdzielnie mieszkaniowe dostosowały się do aktualnych rozwiązań prawnych dotyczących tych podmiotów przyjmując w wielu przypadkach rolę zarządcy nieruchomości posiadanych zasobów. Ponadto w wielu kategoriach oceny efektywności zarządzania zasobami podmioty te plasowały się na pierwszej pozycji wśród wszystkich dysponentów lokali mieszkalnych występujących na rynku.

Authors: Drozd-Jaśniewicz Iwona, PhD, Jankowski Jerzy, PhD

Title: MANAGEMENT OF COOPERATIVE’S HOUSING RESOURCES (Zarządzanie spółdzielczymi zasobami mieszkaniowymi.)

Keywords: management, cooperative's housing resources, exploitation fee, administration costs

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Iwona Drozd-Jaśniewicz, Jerzy Jankowski, Krajowa Rada Spoldzielcza, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, Poland

E-mail: Iwona Drozd-Jasniewicz: drozdi@krs.com.pl

Abstract: Management of housing resources is binding from the first side with rising financial assets from people who live in this particular housing resource for its maintaining and from the other side is binding with the ability of effective use and management of those financial assets.

In this article the efforts on the evaluation of effectiveness of cooperative’s housing resources management has been taken. Due to carried out research and also on the basis of statistical data the Authors found out that the cooperatives’ housing resources are managed in a modern way, according to the legally binding law regulations in respect to the laws of the people who live in it. The excellent prove for that is the smallest exploitation fee in calculation for 1 min the cooperative’s housing resources. In spite of the privatization the great majority of flats are still under the cooperative management. Moreover, the administration and management costs of those resources were the lowest in comparison to the other housing resources. The equipment of cooperative’s housing resources with central heating system formed itself as a beneficial effect on the background of the council housing resources and community ones. In addition to that the biggest financial inputs on renovation and modernization were noticed particularly in cooperative’s housing resources. These resources can be characterized as ones that have the lowest renovation gap and the high percentage of thermo isolation in use.

In the summary of the work one very essential conclusion has been drawn. It says that housing cooperatives were exactly adjusted to the actual legal solutions of this kind of entities as housing resources and they took on in many cases the management role of the housing resources. In addition to that in many categories of the management effectiveness estimation the housing cooperatives were located on the top position among the others forms of housing ownership existing on the market.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00