Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Faktoring jako źródło finansowania należności przedsiębiorstw ... - Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Faktoring jako źródło finansowania należności przedsiębiorstw ... - Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka

Tylko online

12,00 zł

17 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Gabriela Golawska-Witkowska, dr hab. Anna Rzeczycka, prof. PG

Tytuł: FAKTORING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA NALEŻNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W WARUNKACH KRYZYSU

Słowa kluczowe: kryzys globalny, sytuacja gospodarcza Polski, źródła międzynarodowych problemów gospodarczych, sytuacje kryzysowe, plany antykryzysowe, globalizacja

Dyscyplina: EKONOMIA, FINANSE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczyska, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Finansów, ul. Traugutta 79, 80-952 Gdańsk

E-mail autora: Gabriela Golawska-Witkowska: g.golawska@gmail.com

Anna Rzeczyska: rzeczycka@interia.pl

Streszczenie: Współcześnie głównym problemem większości przedsiębiorstw jest utrzymanie płynności finansowej. Proces sprzedaży wyrobów, towarów i usług realizowany jest najczęściej w formie bezgotówkowej. Oznacza to, że firmy udzielając klientom kredytu kupieckiego, zamrażają środki w odroczonych płatnościach, czyli należnościach firmy.

Brak wpływów ze sprzedaży może doprowadzić do poważnych konsekwencji w funkcjonowaniu firmy, a nawet do jej upadłości. Dlatego ważne jest umiejętnie egzekwowanie zapłaty należności za sprzedawane towary lub usługi. Jest to problem szczególnie istotny w dobie kryzysu, w warunkach asymetrii informacji i pojawiających się trudności w pozyskaniu określonych źródeł finansowania, pozwalających na pokrycie powstałych należności.

W publikacji podjęto się próby przybliżenia funkcjonowania faktoringu w warunkach Polski, jako źródła finansowania inwestycji firm w należności, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania kryzysu finansowego XXI wieku.
 

Authors: Golawska-Witkowska Gabriela, PhD, professor Rzeczyska Anna

Title: FACTORING AS A SOURCE OF FINANCING THE AMOUNTS DUE OF ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF THE CRISIS (Faktoring jako źródło finansowania należności przedsiębiorstw w warunkach kryzysu.)

Keywords: global crisis, economic situation of Poland, sources of international economic problems, critical situations, anti-crisis plans, globalization

Discipline: ECONOMICS, FINANCE

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczyska, Politechnika Gdanska, Wydzial Zarzadzania i Ekonomii, Katedra Finansow, ul. Traugutta 79, 80-952 Gdansk, Poland

E-mail: Gabriela Golawska-Witkowska: g.golawska@gmail.comAnna Rzeczyskarzeczycka@interia.pl

Abstract: Maintenance of financial fluency is contemporarily main problem of the majority of enterprises. The process of the sale of articles, goods and services is mostly implemented in the non-cash form. This means, that the enterprises give customers the merchant's credit, and freeze financial recourses in postponed payments, the amounts due of the firms.

The lack of income from the sale can bring serious consequences in functioning of the enterprise, and even lead to its bankruptcy. That is why the smart recovery of amount due for sold goods or services is so important. This is particularly essential problem in the crisis time, conditions of the asymmetry of information and appearing difficulties in gaining the definite funding sources, allowing covering formed charges.

The article describes functioning of factoring in the conditions of Poland, as the sources of funding the investment of firms in amount due, with the special regard to the influence of the financial crisis of XXI century.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00