Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Opodatkowanie polskich kas spółdzielczych i ukraińskich spółek kredytowych ... - Iryna Dukhnevych Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Opodatkowanie polskich kas spółdzielczych i ukraińskich spółek kredytowych ... - Iryna Dukhnevych

Tylko online

12,00 zł

17 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Iryna Dukhnevych

Tytuł: OPODATKOWANIE POLSKICH KAS SPÓŁDZIELCZYCH I UKRAIŃSKICH SPÓŁEK KREDYTOWYCH – ANALIZA PORÓWNAWCZA.

Słowa kluczowe: spółka kredytowa, SKOK, ustawodawstwo, non-profit , dochód, podatek, VAT (podatek od towarów i usług), CIT (podatek dochodowy od osób prawnych), PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych), skonsolidowany podatek

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

E-mail autorapericulum2@rambler.ru

Streszczenie: Sektor niebankowych (non-bank) usług finansowych na Ukrainie nie jest dobrze rozwinięty, ale ma ogromny potencjał, który można zrealizować. Jest tam obecnie około 850 spółek kredytowych. Zgodnie z art. 1 ukraińskiej ustawy o Spółkach Kredytowych pod pojęciem „Spółka Kredytowa” należy rozumieć organizację niedochodową, założoną przez osoby fizyczne na zasadach spółdzielczych w celu zaspokojenia potrzeb jej członków we wzajemnym kredytowaniu i świadczeniu usług finansowych drogą konsolidacji składek pieniężnych jej członków. Dla tych organizacji ustawodawstwo przewiduje specjalną procedurę w celu rejestracji i działania, księgowości i podatków. Podatki są jedną z najbardziej problematycznych kwestii związanych z działalnością tych instytucji finansowych.

Analiza działającego ustawodawstwa Ukrainy dotycząca opodatkowania pozabankowego rynku usług finansowych pozwala wydzielić normy prawa, które wymagają poprawienia, uzupełnienia lub harmonizacji z resztą ustawodawstwa. Działające ustawy o opodatkowaniu zostały uchwalone w ciągu ostatnich dwunastu lat przez różne rządy, Ukraina nie ma dotychczas jedynego Kodeksu Podatkowego.

Głównym celem realizowanej od 2004 r. współpracy SKOK-ów z Ukrainą jest wspieranie tworzenia silnego i trwałego systemu współpracy kredytowej na Ukrainie, w oparciu o doświadczenia polskich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Ukrainie są potrzebne solidne i z demokratycznie zarządzane spółki kredytowe, które będą działać zgodnie z międzynarodowymi standardami w tej sferze.

Authors: Dukhnevych Iryna, PhD student

Title: TAXATION OF THE POLISH CO-OPERATIVE SAVINGS AND CREDIT ASSOCIATIONS AND UKRAINIAN CREDIT UNIONS – COMPARATIVE ANALYSIS. (Opodatkowanie polskich kas spółdzielczych i ukraińskich spółek kredytowych – analiza porównawcza.)

Keywords: Credit Union, legislation, non-profit activities, profit, tax, Value Added Tax, Corporate Income Tax, Personal Income Tax, consolidated tax

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

E-mail: periculum2@rambler.ru

Abstract: Non-banking sector of financial services in Ukraine is not well developed, but has enormous potential. There are currently about 850 credit associations there. According to the 1st Article of Ukrainian Credit Associations Act, the term “Credit Association” means a non-profit organization founded by individuals on the cooperative basis, to meet the needs of its members in the mutual lending and providing financial services, through the consolidation of its members’ cash contributions. The legislation provides a special procedure for registration and operating, accounting and taxes of these organizations. Taxes are one of the most problematic issues related to the activity of these financial institutions. Analysis of the Ukraine legislation concerning the taxation of non-bank financial services market enables to extract rules of law that require correction, supplement or harmonization with the rest of the legislation. Present taxation law was enacted in the past twelve years by various governments; Ukraine has not yet formed one Tax Code.

The main objective of cooperation between Polish Credit Unions and Ukraine, pursued since 2004, is to help create a strong and sustainable system of credit cooperation in Ukraine, based on the experiences of Polish savings and loan associations. Ukraine needs strong and democratically managed credit associations, which will operate according to international standards in this sphere.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00