Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Działanie SKOK jako instytucji ekonomii społecznej - Kazimierz Janiak, Ewa Kruk Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Działanie SKOK jako instytucji ekonomii społecznej - Kazimierz Janiak, Ewa Kruk

Tylko online

12,00 zł

13 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr inż. Kazimierz J. Janiak, Ewa Kruk

Tytuł: DZIAŁANIE SKOK JAKO INSTYTUCJI EKONOMII SPOŁECZNEJ

Słowa kluczowe: ekonomia społeczna, edukacja finansowa

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Kazimierz Janiak, Ewa Kruk, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, ul.Legionów 126, 81-472 Gdynia

E-mail autora: Kazimierz Janiak - kazimierz.janiak@skok.pl

Ewa Kruk - ekruk@skef.pl

Streszczenie: Głównym celem artykułu jest opisanie działalności Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych jako instytucji ekonomii społecznej. Autorzy wychodzą od usytuowania ekonomii społecznej na rynku, na którym przenikają się: sektor publiczny, sektor prywatny i tzw. trzeci sektor oraz opisują kryteria społeczne i ekonomiczne, charakteryzujące podmioty działające w sektorze ekonomii społecznej. Niniejszy artykuł opisuje również historyczne korzenie działań społecznych SKOK, które przetrwały do dnia dzisiejszego i realizowane są w różnych obszarach życia społecznego. Przedstawiając konkretne przykłady projektów i działań wybranych instytucji ruchu SKOK, autorzy udowadniają tezę, że ekonomia społeczna wypełnia lukę pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym, zaspakajając potrzeby i realizując te cele społeczne, które nie są, bądź nie mogą być realizowane przez państwo lub rynek.

Authors: Janiak Kazimierz J., PhD; Kruk Ewa

Title: ACTIVITY OF CREDIT UNIONS AS INSTITUTIONS OF SOCIAL ECONOMY (Działanie SKOK jako instytucji ekonomii społecznej.)

Keywords: social economy, financial education

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Kazimierz Janiak, Ewa Kruk, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, ul.Legionow 126, 81-472 Gdynia, Poland

E-mail: Kazimierz Janiak - kazimierz.janiak@skok.pl

Ewa Kruk - ekruk@skef.pl

Abstract: The main goal of this article is to describe the activities of Credit Unions as institutions of social economy. The Authors begin from positioning the social economy in a market, where the public sector, private sector and the so-called third sector merge, and describe the social and economic criteria, characterizing operators in the sector of social economy. The article also describes the historical roots of social action of Credit Unions that have survived to this day and are implemented in various areas of social life. Presenting concrete examples of projects and activities of selected institutions of Credit Unions’ movement, the Authors prove the thesis that the social economy fills the gap between public and private sectors, satisfying the needs and implementing these social objectives, which are not, or can not be implemented by the state or the market.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00