Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Przedsiębiorca w prawie – wybrane aspekty - Piotr Kubiński Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Przedsiębiorca w prawie – wybrane aspekty - Piotr Kubiński

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Piotr Kubiński

Tytuł: PRZEDSIĘBIORCA W PRAWIE – WYBRANE ASPEKTY

Słowa kluczowe: przedsiębiorca, działalność gospodarcza, osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, spółka osobowa, spółka kapitałowa

Dyscyplina: EKONOMIA, PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Piotr Kubiński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego, al. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn

E-mail autorakupio@gazeta.pl

Streszczenie: Ważne znaczenie w regulacji działalności gospodarczej ma jej aspekt podmiotowy. Podstawowy problem w tej mierze dotyczy definicji podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą. Artykuł jest próbą przedstawienia uwag do rozwiązań prawnych dotyczących przedsiębiorcy, ujętych przede wszystkim w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. W tym zakresie podjęto również niezbędną analizę regulacji prawnych takich aktów normatywnych, jak ustawa o działalności gospodarczej (pojęcie podmiotu gospodarczego) oraz ustawa Prawo działalności gospodarczej, które obowiązywały w Polsce od końca lat osiemdziesiątych do momentu wejścia w życie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zwrócono także uwagę na pojęcie kupca oraz jednostki gospodarczej jako instytucji prawnych, występujących wcześniej w ustawodawstwie polskim. W artykule w sposób wszechstronny omawia się rodzaje przedsiębiorców. W tym zakresie przedstawia się problematykę osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (tzw. ułomne osoby prawne). Wiele uwagi poświęca się w niniejszym opracowaniu prezentacji problematyki spółek prawa handlowego (spółek osobowych i spółek kapitałowych). Wyjaśnia się również aspekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bądź zawodowej przez przedsiębiorcę w swoim imieniu. Oprócz analizy aktów normatywnych w opracowaniu wykorzystano orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz poglądy doktryny. 

Authors: Kubiński Piotr, PhD Title: THE ENTERPRENEUR AND THE LAW – SELECTED ASPECTS (Przedsiębiorca w prawie – wybrane aspekty)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2010 , vol: 16., number: 2(47), pages: 99–108

Keywords: entrepreneur, business, natural person, legal person, company not being a legal person, partnership, association of capital

Discipline: ECONOMICS, LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Piotr Kubinski, Uniwersytet Warminsko-Mazurski, Wydzial Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego, al. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn, Poland

E-mail: kupio@gazeta.pl

Abstract: Subjective aspect plays important role in the regulation of economic activity. The basic problem in this respect concerns the definition of an entity which carries on business. The article is an attempt to submit comments to the legal solutions for businesses, included in the Law on Freedom of Economic Activity. In this regard, the paper analyses legal regulations of such normative acts, as the Law on the Business (the concept of the business entity) and the Act of Business Law, which were in force in Poland since the late eighties until the entry into force of the Law on Freedom of Economic Activity. The author also drew attention to the concept of merchant and the enterprise as legal institutions, occurring earlier in the Polish legislation. The article comprehensively discusses types of entrepreneurs. In this respect, it presents the problem of natural persons, legal persons and organizational units without legal personality (the flawed legal persons). Much attention is devoted to the presentation of commercial companies' issues (partnerships and associations of capital). The paper also explains aspects connected with running a business or professional activity by the entrepreneur in his own behalf. In addition to examining the development of normative acts in the Supreme Court, the author used the judgement of Supreme Court and the Supreme Administrative Court, and views of doctrine.


Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00