Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Globalizacja po kryzysie - Anna Podurgiel Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Globalizacja po kryzysie - Anna Podurgiel

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Anna Podurgiel

Tytuł: GLOBALIZACJA PO KRYZYSIE

Słowa kluczowe: kryzys finansowy, globalizacja, protekcjonizm, model liberalny, nadzór, rynki finansowe

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Anna Podurgiel, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk

E-mail autoraannapodurgiel@wp.pl

Streszczenie: Globalizacja definiowana jest jako historyczny proces liberalizacji i postępującej integracji rynków kapitału, towarów i siły roboczej w jeden światowy rynek. Motorem napędzającym globalizację są korporacje transnarodowe przemieszczające przez granice państw, nie tylko kapitał i towary, lecz również technologię.

Moralna i ekonomiczna ocena globalizacji nie jest jednoznaczna. Z jednej strony globalizacja przynosi pewne dobroczynne skutki, takie jak m.in. rozwój handlu międzynarodowego, ekspansję kapitałową w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych, większą wymianę informacji między państwami. Z drugiej strony w zasadniczy sposób osłabia bezpieczeństwo społeczne ludzi pracujących i drobnych przedsiębiorców, pogłębia nierówności społeczne i utrudnia politykę demokracji.

Obecnie globalizacja jest w odwrocie, zarówno jako koncepcja teoretyczna, jak i rozwiązanie praktyczne. Duża część świata, zwłaszcza kraje rozwijające się, które w ostatnich latach silnie zliberalizowały swoje rynki towarowe i kapitałowe, odnosi się do niej bardzo krytycznie. W wyniku globalnego kryzysu poniosły one bowiem większe straty, niż kraje, które tak szybko nie otwierały się na współpracę zagraniczną.

Globalny kryzys gospodarczy spowodował osłabienie procesów globalizacyjnych na wszystkich kontynentach. Niektórzy ekonomiści i analitycy mówią wręcz o deglobalizacji, wychodząc z faktu narastającego protekcjonizmu. Świadczą o tym decyzje wielu rządów na świecie polegające na utrudnianiu dostępu do własnego rynku wewnętrznego, zachęcaniu do kupowania produktów i usług krajowych i odsyłaniu imigrantów do krajów ich pochodzenia. W efekcie kryzysu gospodarczego i działań protekcjonistycznych rządów obroty handlu światowego w pierwszej połowie 2009 roku obniżyły się o 40%.

Podjętych już zostało wiele działań dla wzmocnienia światowej architektury finansowej, mających na celu ustabilizowanie światowych finansów. Nad kierunkami prac zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa światowego systemu finansowego dyskutują przywódcy światowych potęg gospodarczych. Do kluczowych problemów należy m.in. zwiększenie regulacji nadzoru nad funduszami hedgingowymi i agencjami ratingowymi.

Authors: Podurgiel Anna, PhD student

Title: GLOBALISATION AFTER CRISIS (Globalizacja po kryzysie.)

Keywords: financial crisis, globalization, protectionism, liberal model, oversight, financial markets

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Anna Podurgiel, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Ekonomiczny, ul. Bazynskiego 1a, 80-952 Gdansk, Poland

E-mail: annapodurgiel@wp.pl

Abstract: Globalization is defined as a historical process of liberalization and progressive integration of capital, goods and labour markets into one global market. Power force behind the globalization are transnational corporations which move not only capital and goods but also technology across national borders.

Moral and economic evaluation of globalization is not clear. On the one hand, globalization brings some beneficial effects, such as, development of international trade, capital expansion in the form of foreign direct investment, greater exchange of information between countries. On the other hand, it significantly weakens the social security of working people and small businesses, deepen social inequality and hinders democracy policy.

Currently, globalization is in retreat, both as a theoretical concept and a practical solution. Much of the world, especially developing countries, which in recent years strongly liberalized their commodity and capital markets, refers to it critically, because, as a result of the global crisis, they have suffered greater losses than countries that did not opened up to foreign cooperation so quickly.

Global economic crisis has caused a weakening of globalization processes on all continents. Some economists and analysts call it even a deglobalisation, starting from the fact of growing protectionism. This is evidenced by the decisions of many governments around the world, involving the obstruction of access to its own internal market, encouraging the purchase of national products and services and repatriation of immigrants to their countries of origin. As a result of the economic crisis and protectionist acts of governments, the world trade turnover in the first half of 2009 decreased by 40%.

Many steps to strengthen the global financial architecture were already taken, aimed at stabilizing global finance. Leaders of global economic powers discuss over the directions of work, aiming at increasing security in the world financial system. The key problems include increased regulatory oversight of hedge funds and rating agencies.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00