Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Wpływ kryzysu finansowego lat 2007–2008 na wyniki funduszy nieruchomości zarejestrowanych w Polsce - Sławomir Antkiewicz Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Wpływ kryzysu finansowego lat 2007–2008 na wyniki funduszy nieruchomości zarejestrowanych w Polsce - Sławomir Antkiewicz

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Sławomir Antkiewicz

Tytuł: WPŁYW KRYZYSU FINANSOWEGO LAT 2007-2008 NA WYNIKI FUNDUSZY NIERUCHOMOŚCI ZAREJESTROWANYCH W POLSCE

Słowa kluczowe: nieruchomości, fundusze inwestycyjne, inwestowanie, rynek kapitałowy

Dyscyplina: FINANSE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Sławomir Antkiewicz, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Katedra Finansów Przedsiębiorstw, ul. Żabi Kruk 12, 80-821 Gdańsk

E-mail autoraantkiewicz1@poczta.onet.pl

Streszczenie: Fundusze rynku nieruchomości funkcjonują tak samo, jak fundusze inwestycyjne papierów wartościowych, różniąc się jedynie przedmiotem obrotu. Przedmiot ten, czyli nieruchomość, charakteryzuje się o wiele mniejszą płynnością niż papiery wartościowe i z tego względu jest to rynek znacznie trudniejszy i siłą rzeczy nakierowany na inwestycje długoterminowe. Ponieważ fundusze inwestycyjne ryku nieruchomości funkcjonują w Polsce dopiero kilka lat, nie minął jeszcze okres, po którym można by dokonać pełnej i jednoznacznej oceny ich działalności. Celem niniejszego artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy kryzys finansowy ma wpływ na wyceny funkcjonujących na rynku nieruchomości funduszy. Główną tezą artykułu jest stwierdzenie, że funkcjonujące w Polsce fundusze nieruchomości można podzielić na trzy grupy, zależnie od kształtowania się wycen certyfikatów inwestycyjnych funduszy w relacji do stanu koniunktury na polskim rynku kapitałowym.

Authors: Antkiewicz Sławomir, PhD

Title: THE IMPACT OF THE FINANCIAL CRISIS OF 2007-2008 ON THE RESULTS OF PROPERTY FUNDS REGISTERED IN POLAND (Wpływ kryzysu finansowego lat 2007-2008 na wyniki funduszy nieruchomości zarejestrowanych w Polsce.)

Keywords: real estate, investment funds, investment, capital market

Discipline: FINANCE

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Sławomir Antkiewicz, Wyzsza Szkola Bankowa w Gdansku, Katedra Finansow Przedsiebiorstw, ul. Zabi Kruk 12, 80-821 Gdansk, Poland

E-mail: antkiewicz1@poczta.onet.pl

Abstract: Real estate funds operate the same way as securities investment funds, differing only in the subject of trade. This subject - the property- is characterized by much less liquidity than securities, and therefore the market is much more difficult and diverted to long-term investment. As the roar of real estate investment funds operate in Poland for only a few years, the time after which one could make a full and unambiguous assessment of their business has not yet passed. The aim of this article is an attempt to answer the question whether the financial crisis affects the valuation of real estate operating funds. The main thesis of the paper is that real estate funds operating in Poland can be divided into three groups, depending on the evolution of investment fund certificates valuation in relation to the economic status of the Polish capital market.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00