Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Udzielanie i korzystanie z kredytów bankowych w świetle wybranych teorii ekonomicznych - Katarzyna Pałasz-Boćkowska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Udzielanie i korzystanie z kredytów bankowych w świetle wybranych teorii ekonomicznych - Katarzyna Pałasz-Boćkowska

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Katarzyna B. Pałasz-Boćkowska

Tytuł: UDZIELANIE I KORZYSTANIE Z KREDYTÓW BANKOWYCH W ŚWIETLE WYBRANYCH TEORII EKONOMICZNYCH

Słowa kluczowe: asymetria informacji, kredyt bankowy, podaż pieniądza, popyt krajowy, pośrednicy finansowi, rozwój gospodarczy, ryzyko kredytowe

Dyscyplina: BANKOWOŚĆ

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Katarzyna Pałasz-Boćkowska, WSB w Gdańsku, Katedra Bankowości, ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk

E-mail autora: bockowscy@wp.pl

Streszczenie: Teorie ekonomiczne w różny sposób wyjaśniają zjawiska i procesy zachodzące w gospodarce. Poglądy wielu historyków myśli ekonomicznej są zbieżne w zakresie roli kredytów w życiu gospodarczym i społecznym. Wg Keynesa kredyt bankowy jest czynnikiem stymulującym popyt krajowy, zwiększającym siłę nabywczą gospodarstw domowych, co umożliwia producentom zwiększenie produkcji, dzięki zwiększeniu możliwości zbytu wytwarzanych dóbr. Schumpeter dla odmiany w swoich rozważaniach zajął się znaczeniem kredytów dla przedsiębiorców i ich wpływem na rozwój gospodarczy. Jego zdaniem kredyty na cele gospodarcze kreują nową siłę nabywczą i umożliwiają dostęp do strumienia towarów.

Rola kredytów bankowych w gospodarce jest istotna ze względu na to, że:

• umożliwiają one dostosowanie potrzeb finansowych gospodarstw domowych do uzyskiwanych przez nich dochodów,

• tworzą dodatkowe źródło finansowania zakupu towarów,

• zwiększają dostęp do kapitału dla finansowania działalności gospodarczej,

• finansują innowacje,

• przyczyniają się do eliminacji z rynku nieefektywnych podmiotów gospodarczych oraz realokacji uwolnionych zasobów kapitałowych w bardziej efektywne sfery.

Authors: Pałasz-Boćkowska Katarzyna B.

Title: GIVING AND USING BANK LOANS IN THE LIGHT OF CERTAIN ECONIMIC THEORIES (Udzielanie i korzystanie z kredytów bankowych w świetle wybranych teorii ekonomicznych.)

Keywords: asymmetry of information, bank loan, money supply, domestic demand, financial intermediaries, economic development, credit risk

Discipline: BANKING

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Katarzyna Pałasz-Bockowska, WSB w Gdansku, Katedra Bankowosci, ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdansk, Poland

E-mail: bockowscy@wp.pl

Abstract: Economic theories explain the phenomena and processes occurring in the economy in different ways. However the views of many historians of economic thought are converging in the role of credit in economic and social life. According to Keynes, the bank loan is a factor that stimulates domestic demand, increases the purchasing power of households. It enables producers to increase production, by increasing sales of manufactured goods. Schumpeter, for a change, in his deliberations dealt with the importance of lending for entrepreneurs and its impact on economic development. In his opinion, loans for economic purposes are creating new purchasing power and enable access to the stream of goods.

The role of bank credits in the economy is significant due to the fact that they:

• allow adjusting the financial needs of households to their incomes,

• create an additional source of funding for the purchase of goods,

• improve access to capital for financing business,

• finance innovations,

• contribute to the elimination of inefficient market traders and the reallocation of freed capital resources to more efficient spheres.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00