Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Podstawy prawne upadłości konsumenckiej - Paweł Cioch Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Podstawy prawne upadłości konsumenckiej - Paweł Cioch

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Paweł Cioch

Tytuł: PODSTAWY PRAWNE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Słowa kluczowe: upadłość konsumencka, upadłość osoby fizycznej

Dyscyplina: PRAWO, EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Paweł Cioch, Katedra Postępowania Cywilnego WPPKiA KUL, Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail autorapawel.cioch@wp.pl

Streszczenie:   Od 31 marca 2009 r. istnieje w Polsce możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W artykule przedstawiono wybrane modele upadłości konsumenckiej (fresh start i earned fresh start) w Stanach Zjednoczonych oraz wybranych krajach europejskich – Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech. Na tle tych regulacji autor dokonał, często krytycznej, analizy prawnej rozwiązań polskich. Istnieje potrzeba ich nowelizacji. Model upadłości konsumenckiej w Polsce jest zbyt restrykcyjny i często niedostępny dla osób, które popadły w zadłużenie nie ze swojej winy. W praktyce ogłoszenie przez sąd upadłości konsumenta może się okazać trudniejsze niż w przypadku ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy. W przypadku konsumenta wprowadzono m.in. wymóg istnienia, co najmniej dwóch wierzycieli oraz niezawinienia niewypłacalności. Oprócz podstaw ogłoszenia upadłości, autor przedstawił w zarysie przebieg postępowania likwidacyjnego i spłaty wierzycieli oraz proponuje dokonanie zmian, które usunęłyby istniejące w przepisach o upadłości konsumenckiej luki prawne.

Authors: Cioch Paweł, PhD

Title: THE LEGAL BASIS OF CONSUMER BANCRUPTCY (Podstawy prawne upadłości konsumenckiej.)

Keywords: personal bankruptcy, insolvency of a natural person

Discipline: LAW, ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Pawel Cioch, Katedra Postepowania Cywilnego WPPKiA KUL, Aleje Raclawickie 14, 20-950 Lublin, Poland

E-mail: pawel.cioch@wp.pl

Abstract: Since March 31st 2009, there is a possibility for personal bankruptcy in Poland. The article presents selected models of personal bankruptcy (fresh start and earned fresh start) in the United States and selected European countries - Great Britain, France and Germany. On the background of these regulations the author has developed legal analysis of Polish solutions. There is a need for their amendment. Model of personal bankruptcy in Poland is too restrictive and often unavailable to people who get into debt not because of their guilt. In practice, the declaration of personal bankruptcy by the court may be more difficult than in the case of trader bankruptcy. In the case of personal bankruptcy there is a requirement for at least two creditors and certificated bankruptcy. Apart form basis for declaration of bankruptcy, the author outlines the course of the liquidation and payment of creditors and proposes amendments which would remove the existing holes in provisions on personal bankruptcy.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00