Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Nadzór makroostrożnościowy nad rynkiem finansowym w UE i w Polsce - Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Nadzór makroostrożnościowy nad rynkiem finansowym w UE i w Polsce - Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Agnieszka A. Łukasiewicz-Kamińska

Tytuł: Nadzór makroostrożnościowy nad rynkiem finansowym w UE i w Polsce

Słowa kluczowe: bankowość, nadzór makroostrożnościowy, Unia Europejska

Dyscyplina: FINANSE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Instytut Socjologii, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa (budynek 23, pok. 228)

E-mail autora: alukasiewicz@gb.pl

Streszczenie: Ostatni światowy kryzys finansowy pokazał, że nadzór mikroostrożnościowy na rynkach finansowych jest niewystarczający, dlatego Unia Europejska podjęła działania w celu utworzenia nadzoru makroostrożnościowego (macroprutential), którego celem ma być zapewnienie stabilności systemu finansowego. Zaproponowano zmiany w regulacjach ostrożnościowych, a także w organizacji samego nadzoru. Główne zmiany w regulacjach makroostrożnościowych są zawarte w pakiecie CRDIV/CRR wprowadzającym do prawa Unii Europejskiej zmiany zaproponowane w ramach Bazylei III, przyjęte przez Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego. Nowym organem sprawującym nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym w Unii Europejskiej jest Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ERRS, European Systemic Risk Board). Działalność Rady polega na monitorowaniu, ocenie i przeciwdziałaniu występowania ryzyk systemowych wynikających z sytuacji makroekonomicznej oraz z uwarunkowań w ramach całego systemu finansowego UE. Unia Europejska powołała również tzw. unię bankową obejmującą 17 krajów członkowskich należących do strefy euro, jako nowy, dodatkowy nadzór bankowy. Umiejscowiony w strukturze Europejskiego Banku Centralnego (EBC) ma ona zajmować się zagadnieniami nadzoru makroostrożnosciowego i mikroostrożnościowego nad bankami ze strefy euro. Działania unii bankowej mają zapewnić stabilnosć́ finansową w krajach strefy euro. W Polsce zaś podjęto działania zmierzające do powołania Rady ds. Ryzyka Systemowego, jako organu odpowiedzialnego za nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym.

Author: Łukasiewicz-Kamińska Agnieszka A., PhD

Title: Macroprudential supervision in EU and in Poland

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII., number: 2 (63), pages: 70–78

Keywords: banking, macroprudential supervision, European Union

Discipline: FINANCE

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszynskiego w Warszawie, Wydzial Nauk Historycznych i Spolecznych, Instytut Socjologii, ul. Woycickiego 1/3, (budynek 23, pok. 228), 01–938 Warszawa, Poland

E-mail: alukasiewicz@gb.pl

Abstract: Current world crisis showed that microprudential supervision on financial markets is insufficient, therefore the European Union undertook activities in order to create macroprutential supervision, which aim is to assure the stability of financial system. Changes in prudential regulations and in organization of supervision itself were proposed. Main changes in macroprudential regulations are included in CRDIV/CRR package introducing to the EU law changes proposed within Basel III framework adopted by Basel Committee on Banking Supervision. The new body performing macroprudential supervision over financial system of the European Union is European Systemic Risk Board. The Board activities consist on monitoring, assessment and countering systemic risks resulting from macroeconomic situation and determinants in the whole financial system of EU. The EU created also so called Banking Union including 17 Member Countries of Eurozone as new, additional banking supervision. Placed in structure of European Central Bank, its aim is to deal with both microprudential and macroprudential supervision over banks in Eurozone. Activity of Banking Union is to assure financial stability in Eurozone countries. In Poland activities to create Systemic Risk Board – body responsible for macroprudential supervision – have been undertaken.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00