Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Zachowania finansowe osób bezrobotnych w Trójmieście ... - Olga Komorowska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Zachowania finansowe osób bezrobotnych w Trójmieście ... - Olga Komorowska

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Olga Komorowska

Tytuł: Zachowania finansowe osób bezrobotnych w Trójmieście na tle doświadczeń europejskich i międzynarodowych zaleceń systemowych. Raport. Część II

Słowa kluczowe: finanse, osoba bezrobotna, strategie finansowe, świadomość finansowa, ekonomia społeczna

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: RAPORT

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Olga Komorowska, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki, ul. Armii Krajowej 101, 81–824 Sopot

E-mail autora: okomorowska@wzr.pl

StreszczenieŚwiadomość finansowa jest w XXI wieku kluczowym aspektem pozwalającym poruszać się w świecie finansów. Ilość ofert, usług i produktów jest niezwykle szeroka. Znajomość korzyści z nich płynących i ewentualnych zagrożeń może wpłynąć na lepsze zarządzanie własnymi finansami osobistymi, a w ostatecznym rozrachunku na zwiększenie oszczędności przy zmniejszonych wydatkach. Przeprowadzone dotychczas badania w Polsce, jak i w innych krajach, wskazują na niską świadomość finansową wśród konsumentów. Celem niniejszej publikacji jest przekazanie czytelnikowi wiedzy z zakresu stanu świadomości finansowej i podejmowanych inicjatyw w zakresie edukacji finansowej w Polsce. Zaprezentowane zostały również działania OECD i Unii Europejskiej, które mają wpływ na inicjatywy podejmowane w krajach, w tym w Polsce. Jako przykład dobrych praktyk zostały przedstawione projekty podejmowane w innych krajach na rzecz wsparcia edukacji finansowej zarówno wśród uczniów, jak też ich nauczycieli. W publikacji została przeprowadzona również diagnoza stanu świadomości finansowej wśród osób bezrobotnych w Trójmieście (grupy, która dotychczas nie była badana w omawianym obszarze), diagnoza ich zachowań finansowych oraz diagnoza świadomości tych osób w zakresie ekonomii społecznej. Badanie ankietowe przeprowadzone było w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni, a także w Caritas w Sopocie. Badanie to dotyczyło populacji, która jest w wyjątkowej sytuacji: niejednokrotnie jest zagrożona wykluczeniem społecznym. Obszary ujęte w badaniu są aspektami niezwykle ważnymi dla osoby bezrobotnej. Umiejętność zarządzania dochodami i podjęcie zachowań przedsiębiorczych może mieć wpływ na fakt, czy osoba ta zostanie zaliczona do osób wykluczonych finansowo oraz/lub do osób wykluczonych społecznie, czy też nie.

Author: Komorowska Olga, PhD

Title: Financial behaviours of the unemployed in the Tri-City against the background of European experience and international systemic recommendations. Report. Part II

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII., number: 2 (63), pages: 113–132

Keywords: finance, unemployed person, finance strategies, finance awareness, social economy

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: REPORT

Publication order reference (First author's office address): Olga Komorowska, Uniwersytet Gdanski Wydzial Zarzadzania, Katedra Statystyki, ul. Armii Krajowej 101, 81–824 Sopot, Poland

E-mail: okomorowska@wzr.pl

Abstract: Financial awareness in the XXI century is a key aspect that allows us to act in the world of finance. The number of offers, services and products is extremely broad. Knowledge of benefits and potential threats can affect the better management of own personal finances and, ultimately, increase of savings and reduction of spending. Studies carried out in Poland and in other countries show the low financial awareness among consumers. The purpose of this publication is to provide the Reader with the knowledge of the state of financial awareness and initiatives in the field of financial education in Poland. It also presents activities of the OECD and the European Union that have an impact on initiatives in countries, including Poland. As an example of good practice the Author presented projects undertaken in other countries to support financial education among students, as well as their teachers. The publication has also carried out diagnosis of financial awareness among the unemployed in the Tri-City (a group that has not yet been studied in this area), the diagnosis of their financial behaviours and of their awareness in the area of social economy. The survey was conducted in the District Labour Office in Gdansk, in the District Labour Office in Gdynia, and in Caritas in Sopot. This study involved a population that is in an unique situation: it is often threatened by social exclusion. Areas covered in the survey are aspects extremely important for an unemployed person. Ability to manage revenue and undertake entrepreneurial behaviours can affect whether a person will be included to the financially and/or socially excluded group of people or not.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00