Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Czy sąd krajowy może odmówić zastosowania ustawy niezgodnej z dyrektywą UE? - Agata Wątrobska, Andrzej Białous Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Czy sąd krajowy może odmówić zastosowania ustawy niezgodnej z dyrektywą UE? - Agata Wątrobska, Andrzej Białous

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autorzy: Agata Wątrobska, Andrzej Białous

Tytuł: Czy sąd krajowy może odmówić zastosowania ustawy niezgodnej z dyrektywą Unii Europejskiej?

Słowa kluczowe: prawo UE, dyrektywa, rozporządzenie, jurysdykcja, implementacja, wykładnia przepisów

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

E-mail autorów: Agata Wątrobska – aszyszkowska@wp.pl

Andrzej Biłous – a.bialous@wp.pl

Streszczenie: Od 1 maja 2004 roku każdy sąd w Polsce stosujący prawo unijne jest sądem unijnym w znaczeniu funkcjonalnym. Prawo Unii Europejskiej jest prawem materialnym, które sądy polskie mają obowiązek stosować od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Prawem materialnym są normy prawne zawarte w aktach normatywnych, stanowiących źródło prawa w rozumieniu prawa krajowego i unijnego. Sądy krajowe orzekają o niezgodności norm w procesie stosowania norm prawnych tzn. w procesie ustalania ich znaczenia w danym stanie faktycznym. W sprawach unijnych sądy krajowe muszą stosować standardy rozstrzygnięć, które wykraczają poza znane w prawie krajowym koncepcje interpretacyjne. Prawidłowe rozstrzyganie spraw unijnych wymaga więc od sądów Państw Członkowskich Unii Europejskiej właściwego posługiwania się zasadami prawa Unii Europejskiej.

Authors: Wątrobska Agata, PhD student, Białous Andrzej

Title: May National Court refuse to apply the law incompatible with the Directive of the European Union?

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2014, vol.: XVII., number: 2 (63), pages: 162–169

Keywords: EU law, directive, regulation, jurisdiction, implementation, interpretation of the rules

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

E-mail: Agata Wątrobska – aszyszkowska@wp.pl

Andrzej Biłous – a.bialous@wp.pl

Abstract: From 1 May 2004, every court in Poland applying EU law is a court of the EU in terms of functionality. European Union law is the substantive law that the Polish courts are obliged to apply from the moment of Polish entry into the European Union. Substantive law are legal norms contained in the normative acts which constitute a source of law within the meaning of national and EU law. National courts adjudicate non-compliance standards in the application of legal norms, in the process of determining their significance in the facts. In matters of EU national courts have to apply the standards of the decisions that go beyond the known concepts in national law interpretation. Proper settlement of EU laws therefore requires from the courts of the Member States of the European Union the proper use of the principles of European Union law.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00