Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Modele popytu na samochody osobowe na rynku pierwotnym w Polsce w latach 2004–2009 - Krzysztof Świetlik Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Modele popytu na samochody osobowe na rynku pierwotnym w Polsce w latach 2004–2009 - Krzysztof Świetlik

Tylko online

12,00 zł

14 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr inż. Krzysztof M. Świetlik

Tytuł: MODELE POPYTU NA SAMOCHODY OSOBOWE NA RYNKU PIERWOTNYM W POLSCE W LATACH 2004-2009

Słowa kluczowe: popyt konsumpcyjny, dochody gospodarstw domowych, rynek motoryzacyjny, model ekonometryczny

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Krzysztof Świetlik, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Nauk Ekonomicznych, ul.G.Narutowicza 11/12, Gdańsk

E-mail autoraksw@zie.pg.gda.pl

Streszczenie: Rynek sprzedaży nowych samochodów osobowych ma we współczesnych gospodarkach ogromne znaczenie dla poziomu koniunktury. Światowy kryzys ekonomiczny lat 2007-2009 spowodował, że w najbogatszych państwach świata uruchomiono rządowe programy dopłat właśnie do zakupów samochodów osobowych na rynku pierwotnym. W Wielkiej Brytanii dopłaty takie wyniosły około 10 mld funtów, we Francji państwo dopłacało do kupna nowego samochodu 1,5 tys. euro, zaś w Niemczech 2,5 tys. euro i kosztowała budżet tego państwa 5 mld euro. Działania takie są dowodem na znaczenie wartości sprzedaży samochodów dla PKB kraju. Artykuł przedstawia zmiany w wielkości oraz strukturze popytu na samochody osobowe w Polsce w latach 2004-2009. Dokonano analizy przyczyn wywołujących zmiany zainteresowania klientów nowymi pojazdami na polskim rynku. Nacisk położono na szczególny efekt współwystępowania rynków pierwotnego i wtórnego samochodów oraz niekwestionowane znaczenie poziomu dochodów ludności. Zaproponowano prosty model ekonometryczny opisujący wpływ zasadniczych determinant popytu na rynku pierwotnym. Model dla wszystkich badanych marek i modeli pojazdów oszacowano oraz zinterpretowano. Z przeprowadzonej w artykule analizy wynika, że popyt na nowe samochody osobowe jest zjawiskiem bardzo złożonym. Trudność analizy tego procesu wynika przede wszystkim z ilości czynników go współokreślających. Model pozwolił określić istotny statystycznie wpływ wybranych determinant na ten popyt.

Author: Świetlik Krzysztof M., PhD

Title: KODELS OF DEMAND FOR PASSENGER CARS ON THE PRIMARY MARKET IN POLAND IN YEARS 2004-2009 (Modele popytu na samochody osobowe
na rynku pierwotnym w Polsce w latach 2004-2009)

Keywords: consumer demand, household incomes, the automotive market, econometric model

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Krzysztof Swietlik, Politechnika Gdanska, Wydzial Zarzadzania i Ekonomii, Katedra Nauk Ekonomicznych, ul.G.Narutowicza 11/12, Gdańsk, Poland

E-mailksw@zie.pg.gda.pl

Abstract: Primary automotive market is very important in modern economies and their level of prosperity. As the result of global economic crisis in years 2007-2009 the richest countries in the world launched the government subsidies’ programs for purchases of cars in the primary market. In Great Britain, such aid amounted to about 10 billion pounds, in France the state paid extra 1.5 thousand euros to purchase a new car and in Germany - 2.5 thousand euros, which cost country budget 5 billion euros. These actions are evidence of the importance of car sales for the country’s GDP. This article presents the changes in the size and structure of demand for passenger cars in Poland in the years 2004-2009. It analyzes the causes of changes in customer interest in new vehicles on the Polish market. The author put special emphasis on the effect of coexistence of primary and secondary markets for automobiles and the indisputable importance of the level of income. He also proposed a simple econometric model that describes the impact of key determinants of demand in the primary market. Model for all examined brands and models of vehicles was estimated and interpreted. The analysis suggests that demand for new cars is a very complex phenomenon. The difficulty of analyzing this process is mainly due to the number of coexisting factors. The model allowed determining statistically significant impact of selected determinants of this demand.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00