Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Projekt nowej ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych ... - Henryk Cioch Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Projekt nowej ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych ... - Henryk Cioch

Tylko online

12,00 zł

14 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: prof. zw. Dr hab. Henryk Cioch

Tytuł: PROJEKT NOWEJ USTAWY O SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW W ŚWIETLE PODSTAWOWYCH ZASAD MIĘDZYNARODOWEGO ZWIĄZKU SPÓŁDZIELCZEGO (ZASAD ROCZDELSKICH)

Słowa kluczowe: zasady roczdelskie, legalna definicja spółdzielni, projekt ustawy o s.k.o.k.

Dyscyplina: PRAWO SPÓŁDZIELCZE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Henryk Cioch, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji, Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

E-mail autorahenryk.cioch@wp.pl

Streszczenie: Zasady roczdelskie są to podstawowe zasady ustalane przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy. Podlegały one modyfikacji. W artykule Autor rozważa, czy na gruncie polskiego prawa spółdzielczego zasady te były i są przestrzegane. Drugim zagadnieniem omawianym w artykule jest ocena legalnej definicji spółdzielni przyjęta przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy w 1995 roku na Kongresie w Manchesterze. Autor dochodzi do wniosku, iż legalna definicja spółdzielni przyjęta w art. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze pozostaje w jaskrawej sprzeczności z tą definicją. W części drugiej Autor omawia główne założenia projektu nowej ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (druk 1876). Projekt ten ocenia krytycznie podkreślając, iż nie pozostaje on w zgodności z podstawowymi zasadami spółdzielczymi.

Author: professor Cioch Henryk

Title: THE DRAFT OF NEW ACT ON COOPERATIVE SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS AND CHANGE OF SOME OTHER ACTS IN THE LIGHT OF THE FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF THE INTERNETIONAL COOPERATIVE ALLIACE (ROC H DALE’S PRINCIPLES)

Keywords: legal definition of cooperatives, the draft of act on SKOK, rochdale’s principles

Discipline: COOPERITIVE LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Henryk Cioch, Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie Wydzial Prawa i Administracji, Pl. Marii Curie Sklodowskiej 5, 20-031 Lublin, Poland

E-mailhenryk.cioch@wp.pl

Abstract: Rochdale’s principles are basic rules established by the International Cooperative Alliance. They were modified. The author considers whether, on the basis of Polish cooperative law, these rules were being complied with. Another issue discussed in the article is estimation of the legal definition of cooperatives adopted by the International Cooperative Alliance at the  Congress in Manchester in 1995. Author concludes that the legal definition of a cooperative incorporated in Article 1 of the Act of 16 September 1982, Co-operative law is in flagrant contradiction with this definition. In the second part Author discusses the main assumptions of the draft of new law on co-operative savings and loan associations (printed 1876). This project was assessed critically because it does not conform with the fundamental principles of cooperative.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00