Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF]  Majątek likwidowanej spółdzielni – część I - Marta Stepnowska-Michaluk Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Majątek likwidowanej spółdzielni – część I - Marta Stepnowska-Michaluk

Tylko online

12,00 zł

14 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Marta Stepnowska-Michaluk

Tytuł: MAJĄTEK LIKWIDOWANEJ SPÓŁDZIELNI – CZĘŚĆ I

Słowa kluczowe: spółdzielnia, majątek spółdzielni, likwidacja

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Marta Stepnowska-Michaluk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20- 950 Lublin

E-mail autora: mstepnowska@o2.pl

Streszczenie: Obecne przepisy (ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze) stanowią, że majątek spółdzielni, jest prywatną własnością jej członków, jednak można wykazać, że sformułowanie to można różnie postrzegać na poszczególnych etapach istnienia spółdzielni, a zwłaszcza w okresie jej likwidacji. Wskazuje się także, że struktura majątku każdej spółdzielni opiera się o określone w ustawie i w statucie fundusze. Należą do nich: fundusz udziałowy, fundusz zasobowy, które zaliczane są do obligatoryjnych funduszy własnych spółdzielni. Spółdzielnia może tworzyć przy tym także inne fundusze własne przewidziane w odrębnych przepisach oraz w jej statucie. Zasadą jest, że fundusze te w czasie prowadzenia przez spółdzielnie działalności gospodarczej w pełnym zakresie są od siebie niezależne i posiadają ściśle określone cechy. Podobnie spółdzielnia postawiona w stan likwidacji pozostaje osobą prawną i nadal dysponuje swoim majątkiem, którego- do chwili wykreślenia z rejestru- pozostaje właścicielem w znaczeniu cywilnoprawnym. Otwarcie likwidacji spółdzielni, bowiem nie powoduje utraty posiadanych przez nią podmiotowych praw majątkowych, a zwłaszcza tych o charakterze rzeczowym. W toku tego opracowania wykazano jednakże, że otwarcie likwidacji spółdzielni powoduje istotne skutki dotyczące majątku spółdzielni. W stanie likwidacji nie możemy już mówić bowiem, o kilku niezależnych funduszach własnych spółdzielni, ale o jednym funduszu własnym. Powyższe jest następstwem tego, że w stadium likwidacji spółdzielnia nie prowadzi już w zasadzie działalności gospodarczej, a jej głównym zadaniem jest upłynnienie majątku i zaspokojenie wierzytelności. Dlatego wszystkie fundusze spółdzielni od dnia rozpoczęcia likwidacji stanowią niejako jedną „masę” służącą celom postępowania likwidacyjnego. Nadto z chwilą otwarcia likwidacji członkom spółdzielni przysługuje szereg roszczeń o charakterze majątkowym, które nie występują na innych etap istnienia spółdzielni. Dodatkowo podkreślono, że w toku postępowania likwidacyjnego istnieje możliwość przeniesienia majątku spółdzielni na inne podmioty realizujące określone cele spółdzielcze lub społeczne, przy czym procedura przekazania nie jest łatwa oraz nie jest dopuszczalna w odniesieniu do wszystkich podmiotów.

Author: Stepnowska-Michaluk Marta, PhD

Title: ASSETS OF COOPERATIVE BEING LIQUIDATED – PART I (Majątek likwidowanej spółdzielni – część I)

Keywords: cooperative, the cooperative’s assets, liquidation

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Marta Stepnowska-Michaluk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Raclawickie 14, 20- 950 Lublin, Poland

E-mailmstepnowska@o2.pl

Abstract: The current legislation (Law of 16 September 1982 – Law on Co-operatives) provides that the assets of co-operatives are privately owned by their members, but it can still be shown that this rule can be seen differently at different stages of the existence of a particular co-operative, and especially in the period of its liquidation. It is also indicated that the structure of the assets of each co-operative is based on the funds strictly defined by law and the co-operative’s statutes. These are: shareholders’ payments fund and resources fund which are classified as obligatory co-operative's own funds. The co-operative can create at the same time other funds, operating under separate regulations and its own statutes. Principle is that these funds during the co-operative’s economic activity are fully independent from each other and have very specific characteristics. Similarly, the co-operative put into liquidation remains a legal entity and continues to have command over its property, and until deletion from the companies register remains the assets’ owner in terms of civil law. Commencement of the liquidation of a co-operative does not cause the loss of its property rights, especially those having character of real rights. In the course of the present study it was showed, however, that the opening of liquidation of the co-operative will bring about significant effects on the co-operative’s assets.            
During the liquidation we can no longer speak of several independent co-operative's own funds, but about only one own fund. The above is a consequence of the fact that at the stage of liquidation, the co-operative is no longer conducting economic activity, and its main task is to liquidate the assets and satisfy the claims. Therefore, all funds of co-operatives from the date of liquidation commencement are somehow turned into one "mass" serving the purposes of the liquidation procedures. Moreover, with the opening of liquidation, members of the co-operative are entitled to a number of claims of pecuniary character, which do not appear during other stages of co-operatives’ existence. In addition, it was stressed that during the liquidation proceedings it is possible to transfer co-operative’s assets to other entities working towards specific goals of the co-operative or social objectives – but the transfer procedure is not easy and is not admissible for all entities.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00