Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Plan Paulsona jako odpowiedź amerykańskich władz na problemy banków inwestycyjnych - Sławomir Antkiewicz Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Plan Paulsona jako odpowiedź amerykańskich władz na problemy banków inwestycyjnych - Sławomir Antkiewicz

Tylko online

12,00 zł

14 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Sławomir Antkiewicz

Tytuł: PLAN PAULSONA JAKO ODPOWIEDŹ AMERYKAŃSKICH WŁADZ NA PROBLEMY BANKÓW INWESTYCYJNYCH

Słowa kluczowe: globalny kryzys finansowy, bankowość inwestycyjna, straty, plan ratunkowy, nacjonalizacja banków

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Sławomir Antkiewicz, Uniwersytet Gdański, Instytut Handlu Zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

E-mail autoraslaw@ek.univ.gda.pl

Streszczenie: Liberalizacja oraz deregulacja na zglobalizowanym rynku finansowym zmniejszyły możliwości nadzoru nad działalnością instytucji finansowych. Utrudniona została ocena ryzyka poszczególnych inwestycji. Banki inwestycyjne posiadają duży wpływ na stabilność systemu finansowego, a ich upadek może wywołać kryzys nawet w stabilnej gospodarce. Dodatkowo szybkość przesyłu informacji oraz skala powiązań pomiędzy podmiotami ułatwia rozprzestrzenianie się kryzysów. Obecnie świat zmaga się z największym od lat 30-tych XX wieku kryzysem finansowym, który spowodował nie tylko załamanie na rynkach finansowych, ale także przełożył się na osłabienie światowej sytuacji gospodarczej i może skutkować recesją w wielu krajach. Wybuch kryzysu obnażył ponadto wszystkie słabości sektora finansowego. Lekkomyślność oraz chciwość instytucji finansowych spowodowała wiele błędów w zarządzaniu nimi. Nadrzędny cel stanowiła chęć maksymalizacji zysków, kosztem nieprzykładania należytej wagi do oceny ryzyka. W celu przywrócenia płynności oraz zaufania na rynku największe banki centralne na świecie zdecydowały się na podjęcie działań interwencyjnych, a rządy wielu krajów opracowały programy mające pobudzić wzrost gospodarczy. Najwięcej kontrowersji wzbudził plan ratowania amerykańskiego sektora finansowego opracowany przez sekretarza Paulsona. Zakładał on przeznaczenie 700 miliardów dolarów funduszy publicznych na pomoc prywatnym instytucjom, w dużej mierze odpowiedzialnym za wybuch obecnego kryzysu.

Author: Antkiewicz Slawomir, PhD

Title: PAULSON’S PLAN AS A RESPONSE OF U.S. AUTHORITIES TO PROBLEMS OF INVESTMENT BANKS (Plan Paulsona jako odpowiedź amerykańskich władz na problemy banków inwestycyjnych)

Keywords: global financial crisis, investment banking, loss, rescue plan, nationalization of banks

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Slawomir Antkiewicz, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, Poland

E-mailslaw@ek.univ.gda.pl

Abstract: Liberalization and deregulation in a globalized financial market narrowed the possibility of financial institutions’ supervision. Risk assessment of particular investments was aggravated. Investment banks have a large impact on the stability of the financial system and their collapse could cause a crisis even in a stable economy. In addition, the speed of information transmission and the scale of linkages between entities facilitate the spread of crises. Currently, the world faces the greatest financial crisis since 30’s of the twentieth century. It caused not only the collapse of financial markets, but also translated into a weakening world economic situation and may lead to recession in many countries. The outbreak of the crisis also exposed all the weaknesses of the financial sector. Recklessness and greed of financial institutions led to many errors in their management. Overriding objective was the desire to maximize profits, not attaching due attention to risk assessment. In order to restore liquidity and confidence in the market, the largest central banks around the world have decided to take emergency action, and the governments of many countries have developed programs designed to spur economic growth. The most controversial was the plan to rescue the U.S. financial sector developed by secretary Paulson. It assumed the allocation of 700 billion U.S. dollars of public funds to support private institutions, largely responsible for the outbreak of the current crisis.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00