Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Źródła i poczucie stresu organizacyjnego pielęgniarek i kobiet lekarzy oraz ich sposoby radzenia sobie - Michał Bajko Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Źródła i poczucie stresu organizacyjnego pielęgniarek i kobiet lekarzy oraz ich sposoby radzenia sobie - Michał Bajko

Tylko online

12,00 zł

13 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Michał D. Bajko

Tytuł: Źródła i poczucie stresu organizacyjnego pielęgniarek i kobiet lekarzy oraz ich sposoby radzenia sobie

Słowa kluczowe: stres, czynniki stresogenne, radzenie sobie ze stresem, stres zawodowy, stres organizacyjny, Służba Zdrowia, źródła stresu, istota stresu

Dyscyplina: PSYCHOLOGIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Michał Bajko, DC Edukacja, ul. Szymanowskiego 2, 80-280 Gdańsk

E-mail autora: mbajko@interia.pl

Streszczenie: Stres jest obecny w życiu każdego człowieka, w różnych jego wymiarach (np. życiu rodzinnym lub zawodowym). Istnieje wiele teorii stresu, takich jak teorie psychologiczne, teorie biologiczne lub teorie stresu zawodowego, które próbują wyjaśniać istotę stresu, będącego bardzo złożonym zjawiskiem. Istnieje wiele źródeł stresu zawodowego zwanego również organizacyjnym. Pracownicy Służby Zdrowia, czyli między innymi lekarze i pielęgniarki, narażeni są w znacznym stopniu na kontakt z negatywnymi i stresogennymi czynnikami. Do źródeł stresu zawodowego w Służbie Zdrowia należą: środowisko pracy, struktura organizacyjna oraz czynniki stresogenne pracy lekarzy i pielęgniarek. Mówiąc o stresie należy również wspomnieć o sposobach radzenia sobie z nim. Są one ważnym elementem życia człowieka i pozwalają zachować równowagę psychiczną, a także przeciwdziałać negatywnemu wpływowi stresu. Prezentowane badania mają na celu przedstawienie źródeł i poczucia stresu organizacyjnego lekarek i pielęgniarek oraz sposoby, dzięki którym radzą sobie one z doświadczanym stresem zawodowym, a także różnice między tymi dwiema grupami.

Author: Bajko Michał D., PhD student

Title: Nurses and female doctors occupational stress sources and their coping methods

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2015, vol.: XVIII, number: 3(68), pages: 131–150

Keywords: stress, stressful factors, occupational stress, organizational stress, Health Care, sources of stress, essence of stress

Discipline: PSYCHOLOGY

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Michał Bajko, DC Edukacja, ul. Szymanowskiego 2, 80-280 Gdansk, Poland

E-mail: mbajko@interia.pl

Abstract: Stress is present in every human life in its various dimensions(e.g. family or professional life). There are many theories of stress such as psychological theories, biological theories, or occupational stress theories, that try to explain the essence of stress, which is a very complex phenomenon. There are many sources of occupational stress, called also organizational stress. Health Care workers – among others female doctors and nurses – are exposed to a large extent to the contact with negative and stressful factors. The sources of occupational stress in Health Care are: work environment, organizational structure and stressors in the work of doctors and nurses. Speaking of stress, the ways of coping with it should be also mentioned. They are important element of human life, and allow one to maintain mental balance and counteract the negative effects of stress. The present study aims to present the sources of organizational stress and the sense of stress of female doctors and nurses, and the ways in which they cope with experienced occupational stress, as well as the differences between the two groups.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00